Wales Biodiversity Partnership

Bioamrywiaeth

Hanfodion Bioamrywiaeth

Bioamrywiaeth yw canlyniad gwych tri biliwn o flynyddoedd o esblygiad.

Mae bioamrywiaeth yn disgrifio’r holl bethau byw ar ein planed.

Bioamrywiaeth yw sylfaen yr ecosystemau sy’n rhoi buddion amrywiol i ni fel bwyd, dŵr ac aer glân yn ogystal â buddion diwylliannol ac iechyd sy’n cael eu rhoi am ddim i ni gan fyd natur.

Mae bioamrywiaeth yn sail i amgylchedd naturiol iach.

Mae’r byd naturiol, ei fioamrywiaeth a’r ecosystemau sy’n rhan ohono yn hanfodol i les pobl yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol drwy’r manteision niferus a geir wrth gynnal gweithrediad ecosystemau.

Mae gweithgareddau pobl wedi cael dylanwad aruthrol ar fioamrywiaeth. Trwy newid bioamrywiaeth rydym yn cael effaith fawr ar les pobl a lles popeth byw.

Beth rydym yn ei wneud i gyfoethogi bioamrywiaeth?

Nod Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yw gwella gwytnwch ein hecosystemau. Mae gan fioamrywiaeth werth cynhenid ac mae’n destun rhyfeddod i nifer ohonom. Mae bioamrywiaeth yn sail i wytnwch ecosystemau a rheolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol. Mae bioamrywiaeth ac ecosystemau gwydn, gyda’u cynefinoedd a’u rhywogaethau gwahanol, yn cynnig atebion naturiol sy’n cynnal llesiant pobl ac yn helpu i addasu i effeithiau niweidiol newid hinsawdd.

O ystyried y rhesymau pwerus hyn, mae angen inni warchod a chyfoethogi bioamrywiaeth ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol. Caiff camau gweithredu er budd bioamrywiaeth ac ecosystemau eu hamlinellu yn y Cynllun Gweithredu Adfer Natur. Cyflawnir y cynllun ar y cyd gan gyrff cyhoeddus, sefydliadau’r sector gwirfoddol, unigolion a grwpiau cymunedol.

Mae’r Cynllun Gweithredu Adfer Natur yn cysylltu â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, ac yn eu hategu.
Marsh Fritillary