Wales Biodiversity Partnership

Blaenau Gwent

Nadine Morgan

Swyddog Prosiect Bioamrywiaeth

Mae Blaenau Gwent yn cynnal amrywiaeth gyfoethog o gynefinoedd yn rhedeg o goetir hynafol lled-naturiol i borfa asid heb ei gwella a gweundir. Mae ardaloedd helaeth o gomin hefyd sy’n adnoddau pwysig i fywyd gwyllt yn ogystal ag amaeth ac adloniant, a llynnoedd a phyllau niferus sy’n arbennig o bwysig i amffibiaid, anifeiliaid di-asgwrn-cefn, ac adar. Mae adfer tir diffaith yn y cylch wedi rhoi cryn gyfleoedd i fywyd gwyllt trwy greu cynefinoedd. Er enghraifft, mae ardaloedd newydd o weundir wedi darparu cynefin pwysig i amrywiaeth eang o fywyd gwyllt fel yr ehedydd, y betrisen, y glöyn llwyd a’r wiber.

Bydd Partneriaeth Bioamrywiaeth Blaenau Gwent yn cyfarfod bob chwarter ac mae’n cynnwys: Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, BSBI, BTCV Cymru, Cadwraeth Glöynnod Byw, Coed Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Grŵp Ystlumod Gwent, Grŵp Moch Daear Gwent, Cymdeithas Adaregol Gwent, Heddlu Gwent, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, T.R.A. Lower Arael View, RSPB Cymru, Gwarchodfa Tylluanod a Bywyd Gwyllt Cymru a Dŵr Cymru.

Mae’r Cynllun Gweithredu Lleol ar Fioamrywiaeth yn rhoi fframwaith ar gyfer gwrthdroi dirywiad adnodd bywyd gwyllt Blaenau Gwent ac mae’n cynnwys 14 Cynllun Gweithredu ar Gynefinoedd a 21 Cynllun Gweithredu ar Rywogaethau.

Prosiectau Partneriaeth Bioamrywiaeth Blaenau Gwent 2010-2015 (Saesneg yn unig)

Cysylltwch â ni:

Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent
Swyddfeydd Bwrdeistrefol
Canolfan Ddinesig
Glyn Ebwy
NP23 6XB

Ffôn: 01495 356 070
Ebost: [email protected]
Gwefan: Clicwch yma

Blaenau Gwent