Wales Biodiversity Partnership

Caerdydd

Matthew Harris

Ecolegydd

Mae amrywiaeth o gynefinoedd a rhywogaethau bywyd gwyllt yng Nghaerdydd.  Mae llawer o’r rhain yn werthfawr a gwnaed dynodiadau statudol ac anstatudol i adlewyrchu hyn.  Mae’r rhain yn cynnwys

2 o Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA),
1 Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA)
1 Safle Ramsar
17 o Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) a
6 o Warchodfeydd Natur Lleol (GNL)

Mae safleoedd eraill yn anstatudol, am eu bod yn cael eu rheoleiddio gan bolisi yn hytrach na deddfwriaeth. Gelwir y rhain yn Safleoedd o Bwysigrwydd ar gyfer Cadwraeth Natur (SoBCN) yng Nghaerdydd, ac mae eu manylion ar gael ar ein gwefan.

Yng Nghaerdydd, mae rhai o’r rhywogaethau mwyaf nodedig sy’n cael eu gwarchod yn cynnwys y dyfrgi sy’n bresennol ledled tair prif afon Caerdydd; 10 rhywogaeth o’r ystlum, rhai ohonynt yn bresennol ledled y ddinas; rhai poblogaethau o’r fadfall ddŵr gribog, a phoblogaeth helaeth o’r pathew, yn bennaf i’r gogledd a’r dwyrain o’r ddinas.

Rydym yn trefnu Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol (CGBLl) Caerdydd i’n helpu i warchod bioamrywiaeth planhigion ac anifeiliaid yng Nghaerdydd. Eglura hyn yn fanwl sut rydym am warchod ac amddiffyn cynefinoedd a rhywogaethau, a phartneriaeth Bioamrywiaeth Caerdydd sydd am gyflawni hyn. Dyma grŵp o bobl sy’n cynrychioli sefydliadau sydd â diddordeb mewn Bioamrywiaeth, ac mae’n cynnwys ein Swyddog Cadwraeth Parciau a’n Ceidwaid.  Gyda’i gilydd, maent yn helpu gweithredu’r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol (CGBLl). Cyngor Caerdydd sy’n cynnal y bartneriaeth a chynhelir cyfarfodydd dair gwaith y flwyddyn.

Cysylltwch â ni:

Natural Environment Group
Cyngor Caerdydd
Stafell 223
Neuadd y Sir
Caerdydd
CF10 4UW

Ffôn: 029 223 30840
Ebost: Clicwch yma
Gwefan: Clicwch yma

Caerdydd