Wales Biodiversity Partnership

Caerffili

Margaret Iles

Ecolegydd

Mae Bwrdeistref Sirol Caerffili yng Nghymoedd y De rhwng bwrdeistrefi sirol Caerdydd a Chasnewydd yn y de, a Phowys a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn y gogledd. Mae cynefinoedd y fwrdeistref sirol yn amrywiol, gan gynnwys porfeydd llawn rhywogaethau (dolydd rhos), darnau o goetir hynafol, gwrychoedd, afonydd a phyllau. Mae rhywogaethau pwysig a/neu brin yn cynnwys yr ystlum pedol mwyaf a’r fadfall ddŵr gribog, ond mae rhywogaethau eraill, fel deilen gron Cernyw a’r hebog tramor, yn cael eu hystyried yn bwysig yn lleol.

Mae Partneriaeth Bioamrywiaeth Caerffili’n cynnwys dros 40 o sefydliadau, gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru, CBS Caerffili a grwpiau bywyd gwyllt lleol, fel Ymddiriedolaeth Gadwraeth Rhiw’r Perrai. Bydd y bartneriaeth yn cyfarfod bob 3 mis yng Nghanolfan Ynys Hywel ym Mharc Gwledig Cwm Sirhywi. Mae prosiectau cyfredol y Cynllun Gweithredu Lleol ar Fioamrywiaeth yn cynnwys Rhaglen Cadwraeth Bioamrywiaeth o waith ymarferol a hyfforddiant arolwg, achlysuron cynyddu ymwybyddiaeth, yn arbennig Ewch yn Wyllt a chategori gardd bywyd gwyllt Caerffili yn ei Blodau, ac arolygon o’r fadfall ddŵr gribog, yr ysgyfarnog ac arolwg cyhoeddus llwyddiannus iawn o adar sy’n nythu mewn tai.

Cysylltwch â ni:

Community and Leisure Services
Countryside and Landscape Services
Tredomen House
Tredomen Park
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7WF

Ffôn: 01443 866616
Ebost: [email protected]
Gwefan: Clicwch yma

Caerffili