Wales Biodiversity Partnership

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru - Dyddiad i’w gofio - 19 ac 20 Medi 2018, Amgueddfa Cymru, Caerdydd. Manylion pellach i ddilyn

Yn dilyn adborth a gafwyd yn sgil cynhadledd y llynedd, mae tîm y gynhadledd yn awyddus i ddarparu cynhadledd a fydd yn bodloni anghenion ymarferwyr o bob sector ar draws Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru a thu hwnt. Os hoffech gysylltu â thîm y gynhadledd, e-bostiwch

Cafodd Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru 2016 ei chynnal ym Mhrifysgol Bangor ar 7-8 Medi, gan ddod â llunwyr polisïau, ymarferwyr a’r diwydiant ynghyd i rannu syniadau a thrafod y cyfleoedd sydd ar gael mewn cyfnod ansicr.
Canolbwyntiodd y diwrnod cyntaf ar y polisi Adnoddau Naturiol Cenedlaethol a Chynllun Adfer Natur Cymru, a’r ail ddiwrnod ar fentrau bioamrywiaeth a gaiff eu rhoi ar waith gan ddiwydiannau a’r sialensiau o safbwynt gwireddu amcanion lles y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
Aeth nifer o’r siaradwyr ati i drafod natur newid, gan bwysleisio pa mor bwysig yw hi i’r rheini sy’n ymhél â gwarchod natur addasu a darganfod ffyrdd newydd o weithio er mwyn delio â’r sialensiau lu. Roedd y Gynhadledd yn cyd-ddigwydd â chyhoeddi SoNaRR, sef yr Adroddiad ar Gyflwr Adnoddau Naturiol, gan Cyfoeth Naturiol Cymru, a chanolbwyntiwyd llawer ar beth fydd hyn yn ei olygu i Gymru. Yn anochel, fe fydd gadael yr Undeb Ewropeaidd yn esgor ar ffyrdd newydd o weithio.
Roedd gan y mynychwyr y dewis o fynd i weithdai SoNaRR, Adfer Coetiroedd Hynafol, y prosiect Caru Gwenyn a’r Cynllun Adfer Natur, neu fynd ar daith maes i Gors Erddreiniog ar Ynys Môn. Buont hefyd yn cymryd rhan mewn nifer o grwpiau trafod a sesiynau Holi ac Ateb gyda phanel o siaradwyr.
Wrth roi crynodeb byr o’r Gynhadledd, gofynnodd y Cadeirydd am gynnwys partneriaid newydd a chyflwyno newidiadau mawr yn y modd y mae pobl yn meddwl am natur. Yn aml, gall problemau gyda chyllid achosi anawsterau, ond gellir goresgyn y rhain trwy ymdrin â’r problemau mewn ffyrdd doeth a chreadigol.