Wales Biodiversity Partnership

Dŵr Croyw

Dyma'r dudalen wybodaeth ar gyfer Grŵp Ecosystem Dŵr Croyw PBC. Mae gweithgareddau Grŵp Ecosystem Dŵr Croyw yn ymwneud ag Adran 7 cynefinoedd â blaenoriaethau yng Nghymru, fel a ganlyn Dyfroedd llonydd ewtroffig; Llynnoedd mesotroffig; Llynoedd oligotroffig dystroffig; Pyllau dŵr; Dyfroedd a gyflenwir gan ddyfrhaen, ac sy'n arddangos amrywiadau naturiol yn lefel y dŵr; Afonydd

Mae gan Gymru gynefinoedd afonol o'r radd flaenaf sy'n cynnal eogiaid, dyfrgwn a chasgliadau toreithiog o greaduriaid di-asgwrn-cefn. Hefyd ceir cymuned arbennig o blanhigion sydd wedi addasu i amodau asidaidd a phrin o faetholion yn y blaenddyfroedd. Mae llynnoedd, corsydd calchog a chorsleoedd yn gynefinoedd dŵr croyw pwysig yng Nghymru oherwydd eu hamrywiaeth ac ansawdd eu cynefinoedd.

Dŵr Croyw

Mae Grŵp Dŵr Croyw PBC wrthi’n nodi ardaloedd â blaenoriaeth ar gyfer ymdrechion cadwraethol penodol yng Nghymru.

Daw aelodau’r Grŵp Dŵr Croyw o gyrff statudol, awdurdodau lleol ac elusennau bywyd gwyllt, a chaiff ei gadeirio ar hyn o bryd gan Tristan Hatton-Ellis, Cyfoeth Naturiol Cymru.A oes gennych gwestiwn yn ymwneud â gwaith y grŵp hwn? CYSYLLTWCH

Y Prosiect ‘Ghost Ponds’ yn troi’r cloc yn ôl i ddyfodol mwy bioamrywiol

Mae prosiect o’r enw ‘Ghost Ponds’, prosiect ymchwil gymhwysol yn nwyrain Lloegr, yn cynnig gwersi gwerthfawr a chost-effeithiol o ran adfer bioamrywiaeth trwy ddefnyddio’r banc hadau. Mae gan nifer o anifeiliaid a phlanhigion dŵr croyw gyfnodau gorffwyso gwrthsafol, hirhoedlog a all aros yn hyfyw yn y mwd ar waelod pyllau a llynnoedd. Trwy dorri llystyfiant cysgodol a chrafu haenau diweddar o fwd sy’n llawn maetholion caiff banc hadau bioamrywiol, y gellir ei olrhain ddegawdau os nad ganrifoedd yn ôl, ei ddatguddio, ac ar yr un pryd darperir cynefin da i rywogaethau nad oes ganddynt gyfnodau gorffwyso, fel amffibiaid, gweision y neidr neu adar. Eisoes, mae’r prosiect wedi esgor ar lwyddiannau nodedig, gan gynnwys datblygu gwlâu rhawn yr ebol yn gyflym iawn.
Mae’r dull hyd yn oed yn gweithio ar gyfer pyllau sydd wedi sychu’n llwyr a’u llenwi, ac na ellir eu gweld bellach ond ar ffurf olion gwan ar awyrluniau, neu ar hen fapiau – hyn sydd wrth wraidd teitl y prosiect.
I gael mwy o wybodaeth, darllenwch dudalen y prosiect ‘Ghost Ponds’.


Safle Ghost Pond yn Guestwick cyn cloddio


Safle Ghost Pond yn Guestwick yn ystod y gwaith cloddio


Safle Ghost Pond yn Guestwick yn dangos cytrefi o blanhigion


Os hoffech chi gyflwyno bwlch tystiolaeth yn ymwneud â bioamrywiaeth neu ddull rheoli ar lefel yr ecosystem i’r grŵp hwn, cysylltwch â ni.

Os oes modd mynd i’r afael â’ch bwlch drwy weithgarwch ymchwil/prosiect ymchwil penodol, ewch i’r dudalen Prosiect Bylchau Tystiolaeth a chliciwch ar y ddolen ‘Ysgrifennu cwestiynau ar gyfer ymchwil wyddonol’

Yn ôl i’r brif dudalen ecosystemau