Wales Biodiversity Partnership

Deddfwriaeth a Chymorth

Mae dealltwriaeth o’r fframwaith deddfwriaethol i ddiogelu bywyd gwyllt a chynefinoedd y DU yn ddefnyddiol, yn enwedig yng nghyd-destun y broses gynllunio ac mae’n darparu cyd-destun ar gyfer mentrau cadwraeth bioamrywiaeth.

Deddfwriaeth Bywyd Gwyllt y Comisiwn Ewropeaidd

Rhaid cydymffurfio â’r cyfarwyddebau Ewropeaidd a ganlyn fan leiaf: y Gyfarwyddeb Cynefinoedd – Cyfarwyddeb y Cyngor 92/43/EEC 21 Mai 1992 ar warchod cynefinoedd naturiol a phlanhigion ac anifeiliaid a’r Gyfarwyddeb Adar Gwyllt - Cyfarwyddeb y Cyngor 79/409/EEC 2 Ebrill 1979 ar warchod adar gwyllt.Y Gyfarwyddeb Cynefinoedd a’r Gyfarwyddeb Adar yw conglfaen polisi gwarchod natur Ewrop. Mae’n seiliedig ar ddwy brif elfen: rhwydwaith Natura 2000 o safleoedd gwarchodedig a’r system gadarn o warchod rhywogaethau. Mae’r gyfarwyddeb yn gwarchod dros 1000 o rywogaethau o anifeiliaid a phlanhigion a thros 200 o "fathau o gynefinoedd" (e.e. mathau arbennig o goedwigoedd, dolydd, gwlyptiroedd ac ati), sydd o bwysigrwydd Ewropeaidd.