Wales Biodiversity Partnership

Deddfwriaeth Bywyd Gwyllt

Deddfwriaeth Bywyd Gwyllt y DU

Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (diwygiwyd ym 1991) yn elfen bwysig o ddeddfwriaeth bioamrywiaeth y DU ac mae’n diogelu rhywogaethau sydd dan fygythiad a’u cynefinoedd. Mae’n gwneud hynny trwy restru’r rhywogaethau sydd angen camau gweithredu arbennig yn ei atodiadau. Mae hefyd yn bwysig gan ei bod yn gweithredu sawl cyfarwyddeb a chonfensiwn o eiddo’r CE ac yn rhwymo safbwynt y DU ar yr amgylchedd wrth safbwynt y CE.

Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 wedi’i diwygio sawl gwaith, yn bennaf yn sgil Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 sy’n berthnasol i Gymru a Lloegr a Deddf Gwarchod Natur (yr Alban) 2004 sy’n berthnasol i’r Alban. Mae Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig (NERC) yn rhoi dyletswydd bioamrywiaeth o dan adran 74 o Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (CROW) ar bob corff cyhoeddus. Mae’r ddyletswydd hon yn ei gwneud yn ofynnol i’r Llywodraeth a chyrff cyhoeddus ystyried bioamrywiaeth wrth ymgymryd â’u gweithgareddau a llunio rhestr o gynefinoedd a rhywogaethau pwysig iawn.

Deddfwriaeth Bywyd Gwyllt y Comisiwn Ewropeaidd

Rhaid cydymffurfio â’r cyfarwyddebau Ewropeaidd a ganlyn fan leiaf: y Gyfarwyddeb Cynefinoedd – Cyfarwyddeb y Cyngor 92/43/EEC 21 Mai 1992 ar warchod cynefinoedd naturiol a phlanhigion ac anifeiliaid a’r Gyfarwyddeb Adar Gwyllt - Cyfarwyddeb y Cyngor 79/409/EEC 2 Ebrill 1979 ar warchod adar gwyllt.Y Gyfarwyddeb Cynefinoedd a’r Gyfarwyddeb Adar yw conglfaen polisi gwarchod natur Ewrop. Mae’n seiliedig ar ddwy brif elfen: rhwydwaith Natura 2000 o safleoedd gwarchodedig a’r system gadarn o warchod rhywogaethau. Mae’r gyfarwyddeb yn gwarchod dros 1,000 o rywogaethau o anifeiliaid a phlanhigion a thros 200 o "fathau o gynefinoedd" (e.e. mathau arbennig o goedwigoedd, dolydd, gwlyptiroedd ac ati), sydd o bwysigrwydd Ewropeaidd.