Wales Biodiversity Partnership

Dinesig a Thir Llwyd

Dyma'r dudalen wybodaeth ar gyfer Grŵp Ecosystem Dinesig a Thir Llwyd PBC. Mae gweithgareddau Grŵp Ecosystem Dinesig a Thir Llwyd yn ymwneud ag Adran 7 cynefinoedd â blaenoriaethau yng Nghymru, fel a ganlyn: Brithwaith o gynefinoedd agored ar dir a oedd cynt wedi ei ddatblygu

Cyfeirir at gynefin â blaenoriaeth mewn lleoliad trefol fel Cynefin Clytwaith Agored ar Dir a Ddatblygwyd o'r Blaen. Mae Cynefin Clytwaith Agored i'w gael ar safleoedd sydd wedi eu datblygu o'r blaen neu safleoedd lle mae'r tir wedi ei droi o'r blaen. Mae'n glytiog yr olwg gyda pheth lystyfiant, ac mae'n cynnwys llecynnau o ddaear noeth – rhywfaint o lecynnau noeth mewn ambell le, mwy mewn lleoedd eraill. Gwelir ef yn bennaf ar dir trefol a thir a arferai fod yn ddiwydiannol, ond mae hefyd i'w gael y tu allan i'r ardaloedd hyn mewn chwareli ac ar gilffyrdd rheilffyrdd ac ati. Mae ailddatblygu'r tir, ei droi'n safle tirlenwi, ewtroffigedd, dulliau amhriodol o'i reoli neu ei 'adfer' ac olyniaeth naturiol yn bygwth ei ddifrodi a'i ddirywio. Ychydig o safleoedd Cynefin Clytwaith Agored a gaiff eu gwarchod ar ffurf Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig neu warchodfeydd natur.

Mae'r cynefin hwn yn cynnal poblogaethau o anifeiliaid di-asgwrn-cefn ac isblanhigion cenedlaethol anfynych. Yn bwysig, mae'n cynnig cyfle i astudio olyniaeth ecolegol, sy'n hynod brin yng nghefn gwlad Cymru, ac mae hefyd yn rhoi cyfle cyntaf i nifer o drigolion dinasoedd a threfi gael profiad uniongyrchol o natur.

Dinesig a thir llwyd

Mae Grŵp Trefol a Thir Llwyd PBC ar hyn o bryd yn nodi ardaloedd â blaenoriaeth ar gyfer ymdrechion cadwraethol penodol. Sylw llawn i gynefinoedd Trefol a Thir Llwyd ledled Cymru ym mhob awdurdod lleol yw’r cam nesaf – anfonwch unrhyw ddiweddariadau sydd gennych chi at Pete Frost
Urban & Brownfield Priority Habitat map Blaenau Gwent Urban & Brownfield Priority habitat map Bridgend

Urban & Brownfield Priority habitat map Cardiff Urban & Brownfield Priority habitat map Carmarthenshire

Urban & Brownfield Priority habitat map Gwynedd Urban & Brownfield Priority habitat map Merthyr Tydfil

Urban & Brownfield Priority habitat map Monmouthshire Urban & Brownfield Priority habitat map Newport

Urban & Brownfield Priority habitat map Powys Urban & Brownfield Priority habitat map Rhondda Cynon Taf

Urban & Brownfield Priority habitat map Vale of Glamorgan Urban & Brownfield Priority habitat map Wrexham

Daw aelodau’r Grŵp Trefol a Thir Llwyd o gyrff statudol, awdurdodau lleol ac elusennau bywyd gwyllt, ac ar hyn o bryd caiff ei gadeirio gan Peter Frost, Cyfoeth Naturiol Cymru. A oes gennych gwestiwn yn ymwneud â gwaith y grŵp hwn? CYSYLLTWCH

Os hoffech chi gyflwyno bwlch tystiolaeth yn ymwneud â bioamrywiaeth neu ddull rheoli ar lefel yr ecosystem i’r grŵp hwn, cysylltwch â ni.

Os oes modd mynd i’r afael â’ch bwlch drwy weithgarwch ymchwil/prosiect ymchwil penodol, ewch i’r dudalen Prosiect Bylchau Tystiolaeth a chliciwch ar y ddolen ‘Ysgrifennu cwestiynau ar gyfer ymchwil wyddonol’

Yn ôl i’r brif dudalen ecosystemau