Wales Biodiversity Partnership

Dyletswydd Bioamrywiaeth NERC

Dyletswydd Bioamrywiaeth Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006 (NERC)

Daeth Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig i rym ar 1 Hydref 2006.

Mae Adran 40(1) Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006 (“Deddf NERC”) yn rhoi dyletswydd ar bob awdurdod cyhoeddus i ystyried y dasg o warchod bioamrywiaeth, cyn belled ag y bo hynny’n gyson ag ymarfer y swyddogaethau hynny’n briodol. Mae’r ddyletswydd yn berthnasol i bob awdurdod lleol. Mae awdurdodau lleol yn grŵp targed allweddol, ond mae’r ddyletswydd hefyd yn effeithio ar bob math o gyrff cyhoeddus, gan gynnwys awdurdodau tân, yr heddlu, awdurdodau iechyd ac awdurdodau cludiant ac ati.

Yn ôl Adran 42 Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006, rhaid i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, gan ymgynghori â Chyngor Cefn Gwlad Cymru, gyhoeddi, adolygu, diwygio a gweithredu ar restr o organeddau pwysig iawn yng Nghymru. Gelwir y rhestr hon yn rhestr Adran 42 (S42) o rywogaethau a chynefinoedd pwysig iawn yng Nghymru.

Rhestrau Gwirio Bioamrywiaeth

Mae PBC wedi llunio rhestrau gwirio bioamrywiaeth ar gyfer staff awdurdodau lleol ac awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru. Bydd y rhestrau gwirio yn cynorthwyo awdurdodau cyhoeddus ac awdurdodau lleol i ystyried bioamrywiaeth yn eu gwaith, a byddant yn cynorthwyo sefydliadau i weithredu yn unol â Dyletswydd Bioamrywiaeth Deddf Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig (NERC) 2006, y Rheoliadau Cynefinoedd a deddfau eraill sy’n ymwneud â bioamrywiaeth. Hefyd, bydd rhoi’r rhestrau gwirio a’r arweiniad ar waith yn cynorthwyo i gyflawni’r canlyniadau bioamrywiaeth a gaiff eu cynnwys yn Strategaeth Amgylcheddol Cymru.