Wales Biodiversity Partnership

Ein Gwaith

Caiff gwaith PBC ei gyfarwyddo gan GrŵpGweithredu’r Cynllun Adfer Natur a’r grwpiau gorchwyl a gorffen cysylltiedig, ynghyd â gweithgorau eraill. Datblygiad diweddar ydyw ac mae’n adeiladu ar brosiectau a gweithgorau blaenorol PBC – rhestrir detholiad o’r rhain isod.

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

Caiff Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru ei chynnal bob blwyddyn er mwyn cefnogi, addysgu a hyrwyddo gweithgarwch bioamrywiaeth yng Nghymru. Cynhelir cynhadledd eleni ar 7-8 2016 Medi ym Mhrifysgol Bangor.

Wythnos Natur Cymru

Mae PBC yn cydgysylltu wythnos o ddigwyddiadau bob blwyddyn ym mis Mehefin er mwyn dathlu amrywiaeth ein bywyd gwyllt a’n cynefinoedd. Cynhelir y digwyddiadau di-dâl ar hyd a lled Cymru, gan ysbrydoli, addysgu a galluogi’r cyhoedd i ofalu am fywyd gwyllt eu milltir sgwâr. Yn 2017, cynhelir Wythnos Natur Cymru 3 – 11 Mehefin.

Wythnos Natur Cymru

Prosiect Bylchau Tystiolaeth PBC

Amcanion y Prosiect

  • Mynd i’r afael â’r bylchau tystiolaeth yn ymwneud â bioamrywiaeth a dull rheoli ar lefel yr ecosystem
  • Ymgysylltu â’r gymuned ymchwil yng Nghymru a thu hwnt
  • Chwilio am ddulliau newydd ac integreiddio â mecanweithiau cyfredol
  • Sicrhau bod cyngor a thystiolaeth dda’n cael eu darparu i’r Llywodraeth, sector yr amgylchedd ac eraill.

Prosiect Bylchau Tystiolaeth PBC

Cyllid Bioamrywiaeth PBC

Mae PBC wedi darparu cyllid sylweddol ar gyfer prosiectau sy’n hwyluso gweithredu ym maes bioamrywiaeth gan gynnwys; darparu diwrnodau hyfforddiant bywyd gwyllt o dan ofal Canolfannau Cofnodion Lleol Cymru; trosglwyddo cofnodion biolegol (adar, cennau, cimychiaid morol) o fformat papur i fformat electronig er mwyn eu defnyddio i gynllunio a gwneud penderfyniadau polisi; taflenni ar reoli adar, cennau, gloÿnnod byw a chimychiaid morol ar gyfer grwpiau sy’n cael effaith ar lwyddiant y rhywogaethau drwy eu gweithgarwch; cyllid i helpu i greu dolydd gwyllt; cyllid i gefnogi’r cynllun prentisiaeth Cennau yng Nghymru.