Wales Biodiversity Partnership

Fframwaith Bioamrywiaeth Cymru

Mae Fframwaith Bioamrywiaeth Cymru yn esbonio’r swyddogaethau, y cyfrifoldebau a’r prosesau sy’n hanfodol i warchod a chyfoethogi bioamrywiaeth yng Nghymru. Mae’n werthfawr yn yr ystyr ei fod yn cynnig man cyfeirio cyffredin mewn perthynas â bioamrywiaeth ar gyfer unigolion a sefydliadau yng Nghymru, boed y rhain yn un o adrannau’r Llywodraeth neu’n rhywun sy’n ymddiddori ym myd natur ei filltir sgwâr. Dylid darllen y ddogfen hon ar y cyd â Strategaeth Amgylcheddol Cymru. Yn arbennig, mae’r bennod sy’n sôn am fioamrywiaeth, tirweddau a morluniau nodedig o fewn y Strategaeth Amgylcheddol yn disgrifio’r meysydd a gaiff eu cwmpasu gan y fframwaith bioamrywiaeth, ynghyd â’r canlyniadau sydd angen eu cyflawni.