Wales Biodiversity Partnership

Rywogaethau

Mae Grŵp Arbenigwyr Rhywogaethau PBC yn gweithredu’n fan cyswllt unigol ar gyfer unrhyw ymholiadau gan y Grwpiau Ecosystem ynghylch rhywogaethau a/neu gynefinoedd rhywogaethau. Y mae’n cynnwys cynrychiolwyr o bob un o’r prif grwpiau dosbarthol (mamaliaid, adar, ymlusgiaid ac amffibiaid, pysgod, anifeiliaid di-asgwrn-cefn, planhigion fasgwlaidd, planhigion is), gan gynnwys arbenigwyr o asiantaethau statudol a chyrff anllywodraethol amgylcheddol. Dyma brif swyddogaethau’r grŵp:

  1. Darparu, un ai’n uniongyrchol ynteu trwy geisio gwybodaeth yn rhywle arall, gyngor perthnasol ynghylch rheoli cynefin rhywogaeth neu grwpiau rywogaethau neilltuol.
  2. Clustnodi blaenoriaethau cynefin/safle a chyfuno gweithrediadau rhywogaeth ar draws dosbarthiadau, a chynnal rhestr gweithrediadau sydd â blaenoriaeth ar gyfer eu gweithredu gan Grwpiau Ecosystem a chyrff cyflawni eraill.

Rhywogaethau â blaenoriaeth yng Nghymru

Mae rhestr â blaenoriaeth y DU yn cynnwys 1150 o rywogaethau a 65 o gynefinoedd y mae angen eu gwarchod. Mae rhestr y DU wedi cael ei defnyddio fel rhestr gyfeirio wrth bennu rhywogaethau a chynefinoedd pwysig iawn yng Nghymru dan A42 Deddf NERC. Mae 504 o rywogaethau â blaenoriaeth y DU i’w cael yng Nghymru, gyda 53 o rywogaethau ychwanegol yn cael eu hystyried fel bod â blaenoriaeth yng Nghymru.

Rhywogaethau â blaenoriaeth Adran 42 yng Nghymru (pdf)

Os hoffech chi gyflwyno bwlch tystiolaeth yn ymwneud â bioamrywiaeth neu ddull rheoli ar lefel yr ecosystem i’r grŵp hwn, cysylltwch â ni.

Os oes modd mynd i’r afael â’ch bwlch drwy weithgarwch ymchwil/prosiect ymchwil penodol, ewch i’r dudalen Prosiect Bylchau Tystiolaeth a chliciwch ar y ddolen ‘Ysgrifennu cwestiynau ar gyfer ymchwil wyddonol’

Yn ôl i’r brif dudalen ecosystemau