Wales Biodiversity Partnership

Grwpiau Ecosystemau a Rhywogaethau

Mae’r naw grŵp ecosystem wedi cynnal ymarfer ar gyfer mapio cynefinoedd â blaenoriaeth yng Nghymru. Mae’r mapiau a’r wybodaeth gysylltiedig yn cynnig ffordd i bartner-sefydliadau wneud y canlynol:

Blaenoriaethu camau gweithredu sy’n canolbwyntio ar y cynefinoedd/rhywogaethau sydd wir angen eu rheoli ym mhob ardal ddaearyddol; helpu i nodi ardaloedd hollbwysig ar gyfer prosiectau mawr; cynnig ffocws ar gyfer tynnu cyllid allanol i lawr; caniatáu i grwpiau PBC ar lefel Cymru ganolbwyntio ar roi cymorth a chyngor penodol i CGBLl a phartner-sefydliadau parthed ardaloedd o bwysigrwydd cenedlaethol.

Mae’r Grwpiau Arbenigol ar Ecosystemau a Rhywogaethau yn rhoi cyngor annibynnol i Lywodraeth Cymru, awdurdodau statudol ac eraill sydd â chyfrifoldebau rheoli sy’n effeithio ar fioamrywiaeth ac yn cryfhau’r dull gweithredu rhwng grwpiau ecosystemau ar lefel Cymru gyfan a phartneriaethau Cynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol / grwpiau bioamrywiaeth rhanbarthol.

Arfordirol

Arfordirol

Gweundir a Glaswelltir yr Iseldir

Gweundir a Glaswelltir yr Iseldir

Dinesig a thir llwyd

Dinesig a thir llwyd

Rywogaethau

Rywogaethau

Tir fferm amgaeëdig

Tir fferm amgaeëdig

Gwlyptir

Gwlyptir

Morol

Morol

Cadeiryddion y Grŵp Ecosystem

Cadeiryddion y Grŵp Ecosystem

Dŵr Croyw

Dŵr Croyw

Coetir

Coetir

Yr Ucheldir

Yr Ucheldir