Wales Biodiversity Partnership

Gwirfoddoli

Daw gwirfoddolwyr ag amrywiaeth eang o sgiliau gyda nhw. Mae gwirfoddolwyr yn llysgenhadon dros natur, gan helpu i ledaenu’r gair am lefydd arbennig byd natur.

Does dim rhaid i chi fod yn arbenigwr ar fywyd gwyllt i roi help llaw - pa bynnag sgiliau sydd gennych, neu pa agwedd bynnag sydd o ddiddordeb i chi, mae yna rywbeth at ddant pawb! Trwy wirfoddoli, gallwch gyfarfod â llu o bobl, yn ogystal â chael hwyl a chyfrannu at warchod ein bywyd gwyllt. Er enghraifft, gallwch faeddu’ch dwylo trwy glirio rhedyn ar warchodfa natur, neu gynorthwyo gydag arolygon cynefinoedd a rhywogaethau. Os yw’n well gennych aros dan do, gallwch helpu’ch sefydliad i gofnodi data, ysgrifennu adroddiadau, codi arian neu helpu gyda gwaith allgymorth.

Mae’r ddolen gyswllt Gwirfoddoli yng Nghymru yn rhestru’r holl gyfleoedd sydd ar gael i wirfoddoli. Wedi’u rhestru yn ôl ardaloedd y Gogledd, y De a’r Canolbarth, rydych chi’n siŵr o ddod o hyd i sefydliad amgylchedd gwirfoddol addas!

Gwirfoddolwyr yn Nôl Cwm Ivy, rhan o Brosiect Dolydd Sir Gaerfyrddin