Wales Biodiversity Partnership

Lleol i chi

Lleol i chi

Mae Partneriaethau Bioamrywiaeth Lleol yn bwysig iawn i fentrau bioamrywiaeth lleol ac yn hwyluso camau gweithredu lleol a chydgysylltiedig ar yr amgylchedd i wella lles ardaloedd lleol, gan adlewyrchu nodweddion lleol a gwerthoedd pobl leol a’u cymunedau. Mae Partneriaethau Bioamrywiaeth Lleol yn sicrhau bod blaenoriaethau Adran 7 a blaenoriaethau cenedlaethol ar gyfer rhywogaethau a chynefinoedd ynghyd â blaenoriaethau lleol yn cael eu hintegreiddio mewn camau gweithredu effeithiol yn lleol. Mae gan Gymru rwydwaith cryf o gydgysylltwyr bioamrywiaeth, ecolegwyr a staff cefn gwlad cysylltiedig i helpu i ateb eich cwestiynau am fioamrywiaeth a chefn gwlad yn eich ardal.

Defnyddiwch y dolenni ar y chwith i weld manylion cyswllt swyddogion bioamrywiaeth lleol Cymru.

Mae gan Warchodfeydd Natur Lleol nodweddion naturiol sydd o ddiddordeb arbennig i’w hardaloedd ac sy’n cynnig cyfleoedd i bobl astudio, dysgu neu fwynhau natur. Mae gan lawer o awdurdodau lleol Warchodfeydd Natur Lleol dynodedig. Mae cyfanswm o 62 yng Nghymru sy’n cynnig cyfleoedd i bobl ac i fywyd gwyllt.