Wales Biodiversity Partnership

Cadwraeth Mamaliaid Cymru

Cyflwyniad

Mamaliaid tir Cymru

Mae mamaliaid wedi llenwi pob math o gilfachau sydd ar gael iddynt a gallant fod yn arbenigol ….neu’n gyffredinol …. Maent yn amrywio mewn maint o’r chwistlen leiaf i’r carw coch mawr, ac mae mamaliaid gwyllt yn cynnwys rhywogaethau sy’n cerdded, rhedeg, dringo a hyd yn oed hedfan. Mae rhai’n enigmatig ac maent yn ein mythau a’n chwedlau. Ystyriwn eraill yn bla pan fo’u hanghenion nhw’n gwrthdaro â’n rhai ni.

O’r cnofilod sy’n cynaeafu hadau, i’r porwyr, megis ceirw, cwningod ac ysgyfarnogod, i anifeiliaid cigfwytaol, rhai arbenigol (y wenci) a rhai manteisgar (y llwynog), i’r ystlumod arbenigol iawn. Ar y cyfan yng Nghymru, mae tua 45 o rywogaethau o famaliaid tir rhydd o 5 Urdd wahanol. Maent yn byw yn y rhan fwyaf o fathau o gynefinoedd o’r ucheldiroedd mwyaf anghysbell i gymoedd coediog ac amgylcheddau dyfrol megis afonydd, nentydd ac aberoedd ac mae rhai wedi addasu i rannu ein hanheddau.

Mae mamaliaid yn mabwysiadu amrywiaeth o strategaethau goroesi. Mae llygod a chwningod yn anifeiliaid sy’n magu’n gyson iawn, ond mae ystlumod yn byw am nifer o flynyddoedd ac yn rhoi genedigaeth ddim mwy nag unwaith y flwyddyn. Mae pathewod ac ystlumod yn gaeafgysgu pan fo’r cyflenwadau bwyd yn isel er nid yw gwiwerod yn gaeafgysgu, ond gallant fod yn llai actif yn ystod y gaeaf.

Nid yw nifer o’r mamaliaid sydd yng Nghymru’n frodorol ac maent wedi effeithio ar famaliaid brodorol eraill, megis y minc a ddihangodd o ffermydd ffwr ac sydd wedi cael effaith ddinistriol ar lygoden y dŵr, a’r wiwer lwyd (a ryddhawyd gan y Fictoriaid da eu bwriad, ond sy’n gyfrifol am y gostyngiad yn niferoedd y wiwer goch). Mae rhai mamaliaid yn niferus iawn (amcangyfrifir bod 75 miliwn llygoden bengron ym Mhrydain Fawr) ac maent mewn cyswllt rheolaidd â phobl mewn tai (llygod bach), gerddi, (tyrchod daear) neu yng nghefn gwlad yn fwy cyffredinol lle ystyrir rhai yn bla am ryw reswm neu’i gilydd (e.e. y llwynog). Mae eraill yn brin iawn (ystlumod duon, beleod) ac yn gostwng yn eu niferoedd (llygod y dŵr) ac felly maent yn destun pryder cadwraeth mawr neu’n unigryw i Gymru (llygod Sgomer). Mae rhai’n ddiflanedig o ganlyniad i weithgarwch dynol ac mae rhai’n dymuno iddynt gael eu hailgyflwyno (afancod).

Yr hyn sydd ganddynt i gyd yn gyffredin yw eu bod yn rhoi genedigaeth i epilod ac mae’r fam yn eu magu â llaeth tan iddynt allu ymdopi ar eu pennau’u hunain. Maent hefyd yn rhan allweddol o fioamrywiaeth Cymru. Ac maent yn ddangosydd da o iechyd ein hamgylchedd – er enghraifft, mae’r ffaith bod dyfrgwn wedi dychwelyd i’r rhan fwyaf o afonydd Cymru yn dangos bod ein cyrsiau dŵr yn lân a bod digonedd o bysgod ac amffibiaid ynddynt. Mae Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) wedi eu dynodi oherwydd poblogaethau pwysig o ddyfrgwn, llygod y dŵr a rhywogaethau o ystlumod. Mae’r dyfrgi hefyd yn brif nodwedd neu’n nodwedd gymhwysol o 13 Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA).

Urddau a rhywogaethau mamaliaid yng Nghymru

Brown-Hare
Chiroptera: ystlumod – mae 15 o rywogaethau’n byw yng Nghymru
Rodentia: cnofilod – 11 o rywogaethau
Carnivora: anifeiliaid cigfwytaol &ndash 8 rhywogaeth
Artiodactyla: carnolion deugarn – 6 rhywogaeth
Insectivora: pryfysorion – 5 rhywogaeth
Lagomorpha: cwningod ac ysgyfarnogod – 2 rywogaeth

Ystlumod

Mae ystlumod yn greaduriaid hynod o ddiddorol ac maent yn chwarae rhan hanfodol yng ngweithrediad yr ecosystem ac, yn arbennig, rheolaeth pryfed nosol megis mosgitos, gwybed, gwyfynod a chwilod. Mae ystlumod yn dibynnu ar fatrics o gynefinoedd addas ac ar ansawdd yr amgylchedd- ac mae arnynt angen lleoedd i fwydo, clwydo, bridio a gaeafgysgu ac mae eu presenoldeb yn arwydd o amgylchedd iach.

Mae 15 o’r 18 rhywogaeth o ystlum sydd yn byw yn y DU i’w cael yng Nghymru a cheir yma 10 Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA) lle mae ystlumod unai’n brif nodwedd neu’n ail nodwedd yr AGA. Mae pob rhywogaeth o ystlum a’u mannau clwydo yn cael eu gwarchod gan y gyfraith yn y DU ac mae pob ystlum wedi ei restru fel rhywogaeth warchodedig Ewropeaidd dan y Gyfarwyddeb Cynefinoedd. Hefyd, mae 8 rhywogaeth o ystlum yn ymddangos ar restr rhywogaethau sy’n cael blaenoriaeth yng Nghymru (rhestr adran 7)

Diogelu Mamaliaid yng Nghymru

Mae deddfwriaeth y DU a rhyngwladol yn amddiffyn ein mamaliaid mwyaf prin ac mae Cynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth (BAPs) Lleol a’r DU yn arwain y camau gweithredu ar gyfer eu diogelu. Mae nifer o sefydliadau Cymru a’r DU yn chwarae rôl bwysig o ran diogelu mamaliaid a chynrychiolir y rhan fwyaf ohonynt ar Fforwm Gweithredu Bioamrywiaeth Mamaliaid Cymru. Mae’r rhain yn cynnwys Partneriaethau Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol, Canolfannau Cofnodion Lleol, Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain, Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod, y Gymdeithas Famaliaid, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ymddiriedolaeth Natur Vincent ac Ymddiriedolaethau Natur Cymru, Prifysgolion Cymru. Gweler y daenlen Crynodeb o’r Rhywogaethau i gael arweiniad o ran pa rai o famaliaid Cymru y mae arnynt angen camau gweithredu i’w diogelu.

Contact

Cysylltiadau – Ysgrifenyddiaeth Fforwm Gweithredu Bioamrywiaeth Mamaliaid Cymru


Common Pipistrelle
Gweithredu dros Ystlumod yng Nghymru

Mae’r Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod (BCT) yn rhedeg Prosiect Ystlumod Cymru sy’n gweithio gyda grwpiau ystlumod gwirfoddol ledled Cymru, ac yn codi ymwybyddiaeth o ystlumod yng Nghymru a chydlynu prosiectau cadwraeth ystlumod megis y Rhaglen Genedlaethol i Fonitro Ystlumod. Mae’r prosiect Urban Bat yn annog gwirfoddolwyr, sy’n amhrofiadol yn y gwaith o gynnal arolygon ystlumod, i fapio a chofnodi gweithgarwch ystlumod mewn trefi. Cafodd prosiect peilot ei gynnal yn ne Cymru ac yn fwy diweddar yn y Gogledd. I gael rhagor o wybodaeth ac i gymryd rhan cysylltwch â Steve Lucas, BCT Swyddog Cymru.

Cysylltwch â

Steve Lucas
Swyddog Ystlum Cymru/ Wales Officer, Bat Conservation Trust
Canolfan yr Amgylchedd Abertawe/ Swansea Environment Centre
Stryd Pier/ Pier Street
Abertawe, SA1 1RY

Ebost: Steve Lucas
Ffôn: 01269 26 87 68 

I gael cymorth a chyngor ar ystlumod, neu i ddarganfod mwy am Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod ewch i www.bats.org.uk