Wales Biodiversity Partnership

Newid yn yr Hinsawdd

Mae ein hinsawdd yn cynhesu ac mae digwyddiadau tywydd eithafol yn cynyddu. Gallai cynefinoedd fel gwlyptiroedd sychu; gallai’n coetiroedd gynnal llai o goed a byddai’r perygl o danau ar ein glaswelltiroedd a’n gweundiroedd yn cynyddu. Mae’r effeithiau ar rywogaethau’n anos i’w proffwydo; bydd rhai rhywogaethau ar eu hennill wrth i’r hinsawdd gynhesu, er enghraifft y crëyr bach, britheg y gors a’r ystlum pedol lleiaf, ond bydd llawer ar eu colled, gan gynnwys y rugiar ddu a rhedynen-Woodsia hirgul (planhigyn prin sy’n hoffi amodau oerach), a gallai niferoedd môr-hwyaid duon a rhydwyr sy’n ymweld â’r wlad yn y gaeaf leihau.Bydd gwarchod bioamrywiaeth mewn hinsawdd sy’n newid yn cynnwys mesurau gwahanol, yn amrywio o rai sy’n rheoli addasiadau lleol neu ar safleoedd a gwella’r amgylchedd ar lawr gwlad, i welliannau cynllunio gofodol a chysylltedd ar raddfa fwy.