Wales Biodiversity Partnership

Bannau Brycheiniog

Nicola Davies

Ecolegydd

Mae bioamrywiaeth Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ased naturiol heb ei ail. Mae’n helpu i siapio cymeriad arbennig y Parc Cenedlaethol; yn cefnogi ffermio, coedwigaeth, twristiaeth a busnesau eraill; ac yn rhoi cyfleoedd i ymwelwyr a thrigolion lleol fel ei gilydd gael adfywiad ysbrydol ac ymarfer corff iach.

Gellir dod o hyd i amrywiaeth ryfeddol o gynefinoedd yn ein Parc Cenedlaethol, o weundiroedd grug yr ucheldir, i wlâu graeanog Afon Wysg. Mae nifer o gynefinoedd a rhywogaethau’r Parc yn rhyngwladol bwysig, a’r Parc yw’r unig le ym Mhrydain lle gellir dod o hyd i nifer o rywogaethau prin. Mae’n cynnal mwy na 75% o galchbalmentydd Cymru ac mae’n gartref i fathau gwahanol o heboglys a cherddin prin ac endemig, na welir mohonynt yn unman arall.
Mae bywyd gwyllt hynod amrywiol y Parc yn ddyledus i’w hinsawdd arbennig a’i dopograffi gwaelodol, ynghyd â natur anghysbell y safle a’r arferion ffermio traddodiadol. Tirwedd led-naturiol, ddiwylliannol yw Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Natur sydd wedi’i siapio, ond arferion pobl o reoli’r tir dros filoedd o flynyddoedd sydd wedi dylanwadu arni. Mae’r fioamrywiaeth sy’n bodoli ym Mannau Brycheiniog heddiw wedi deillio o’r prosesau cydblethedig hyn.
Fodd bynnag, mae bioamrywiaeth yn fregus, hyd yn oed yn y Parc Cenedlaethol. Oherwydd hyn, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol a’u partneriaid wedi cynhyrchu Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol ar gyfer Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn 2001.Cafodd y cynllun a’i gamau gweithredu eu hadolygu yn 2006. Mae’r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol (CGBLl) yn nodi pa gynefinoedd a rhywogaethau sydd o bwysigrwydd arbennig o safbwynt cadwraeth yn y Parc Cenedlaethol, gan amlinellu camau hollbwysig y dylai’r bartneriaeth CGBLl eu cymryd.
Mae aelodau Grŵp Llywio Craidd y CGBLl yn cynnwys: Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Ymddiriedolaeth Natur Sir Frycheiniog, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Dŵr Cymru a Chyngor Cefn Gwlad Cymru (Cyfoeth Naturiol Cymru erbyn hyn).
Mae’r CGBLl yn ddogfen sy’n esblygu, ac mae adolygiad wrthi’n cael ei gynnal ar hyn o bryd.
I gael mwy o wybodaeth am fioamrywiaeth Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, edrychwch ar y wefan


Rhostir tir uchel ar Grib Hatterrall (h) B. Symons


Monitro cyflwr grug (h) R. Price


Gwyfyn Gwent (h) D. Grundy


Cysylltwch â ni:

BBNPA
Plas y Ffynnon
Cambrian Way
Brecon
Powys
LD3 7HP

Ffôn: 01874 620 410
Ebost:Nicola Davies
Gwefan: Clicwch yma


Bannau Brycheiniog