Wales Biodiversity Partnership

Prosiect Bylchau Tystiolaeth PBC

Amcanion y Prosiect

 • Mynd i'r afael â'r bylchau mewn tystiolaeth bioamrywiaeth a dulliau ecosystem
 • Cael y gymuned ymchwil yng Nghymru a thu hwnt i gyfrannu;
 • Darparu dulliau newydd ac integreiddio â'r dulliau presennol
 • Sicrhau y gellir darparu tystiolaeth a chyngor da i Lywodraeth, y sector amgylcheddol ac eraill.

 • Cofrestr Bylchau Tystiolaeth

  Mae Cofrestr Bylchau Tystiolaeth y WBP yn cynnwys bylchau bioamrywiaeth (a gasglwyd gan Grwpiau Arbenigol y WBP - t1), a bylchau dulliau ecosystem (a gasglwyd gan Lywodraeth Cymru - tud 2-3). Mae hidlydd Cofrestr yn golygu bod y darllenydd yn gallu dethol bylchau tystiolaeth yn ymwneud ag ecosystem neu bolisi penodol.

  Byddem yn croesawu sylwadau, diwygiadau a cheisiadau i geisio llenwi unrhyw fwlch tystiolaeth yn llawn / rhannol gan gymuned ymchwil y Deyrnas Unedig, unigolion gyda diddordeb a chyrff amgylcheddol a sectorau eraill. Neu gallwch bostio sylw ar fforwm trafod y Prosiect Bylchau Tystiolaeth yn https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8130371

  Cyflwynir Cofrestr Bylchau Tystiolaeth Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru (PBC) fel gwaith sy'n dal i fynd rhagddo. Mae'r bylchau sy'n gysylltiedig â bioamrywiaeth, sydd wedi'u casglu gan grwpiau Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru, i'w gweld ar y dudalen gyntaf, tra bod tudalennau 2 a 3 yn darparu'r bylchau dull ecosystem a gasglwyd gan Lywodraeth Cymru. Croesewir sylwadau, newidiadau, a cheisiadau i fynd i'r afael ag unrhyw fylchau yn llawn/rhannol, gan gymuned ymchwil y DU, unigolion â diddordeb, sefydliadau amgylcheddol ac eraill.

  Mae modd hidlo rhes gyntaf data'r Gofrestr er mwyn i'r defnyddiwr allu dethol y bylchau tystiolaeth sydd o ddiddordeb personol, o blith y dewis a roddir.

  I gyflwyno bwlch tystiolaeth sy'n ymwneud â bioamrywiaeth, cysylltwch â'r Grŵp Ecosystemau neu Rywogaethau Arbenigol perthnasol

  Mae Grwpiau PBC wrthi'n diweddaru a blaenoriaethu bylchau tystiolaeth ar hyn o bryd. Darperir detholiad o'r bylchau tystiolaeth â blaenoriaeth sy'n addas ar gyfer gwaith ymchwil fel Cynigion Prosiect Ymchwil manylach (a nodir mewn gwyrdd yng Ngholofn D y Gofrestr); ac mae dolenni cyswllt i'r cynigion llawn (ffeiliau PDF i'w lawrlwytho) ar gael gyferbyn. Mae croeso i unrhyw adrannau ymchwil ac eraill fynegi diddordeb yn y cynigion ymchwil hyn. Cysylltwch â Swyddog Arweiniol y Prosiect (manylion cyswllt o fewn y Cynnig) i drafod.

  Mae'r Cynigion Prosiect Ymchwil yn gyfle i:

  •gymuned ymchwil y DU ymateb i'r bylchau tystiolaeth â blaenoriaeth a godwyd gan y sector amgylcheddol a'r llywodraeth yng Nghymru

  •cyfleoedd ymchwil gymhwysol gyda byd diwydiant/cyflogwyr posibl y dyfodol, gan gynnwys cyfleoedd i fyfyrwyr gael lleoliadau

  •sicrhau bod yr ymchwil yn hygyrch a pherthnasol i'r defnyddwyr terfynol

  •bodloni'r meini prawf cyllido (gweler isod).

  Am fwy o wybodaeth neu i gyflwyno sylwadau, neu gofrestru'ch diddordeb mewn unrhyw fylchau tystiolaeth, cysylltwch ag Arweinydd y Prosiect Tracey Lovering

  Academyddion y WBP

  Rhoddir rhestr gyferbyn o gynrychiolwyr Academaidd sy'n gysylltiedig â'r WBP, gyda chynrychiolaeth ar draws Grwpiau'r WBP a Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru. Mae Academyddion y WBP yn dewis naill ai bod yn aelod gweithredol o Grŵp, yn aelod cyfathrebu neu ar gael i roi cymorth lle bo'n briodol. Cynhaliwyd gweithdy gydag academyddion y WBP yn Amgueddfa Caerdydd ar 12 Medi 2012 (Rhaglen a Chanlyniadau gyferbyn).

  Lansiad y Prosiect – 30 Ebrill 2014, Prifysgol Caerdydd


  Rhes flaen o'r chwith i'r dde: Yr Athro Hywel Thomas (Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesi a Menter, Prifysgol Caerdydd), AC Alun Davies (Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd), yr Athro Mike Bruford, Ysgol BioWyddorau, Prifysgol Caerdydd. Rhes gefn o'r chwith i'r dde: Tracey Lovering (Cynghorydd Ecosystem gyda Phartneriaeth Bioamrywiaeth Cymru), yr Athro Terry Marsden (Cyfarwyddwr Lleoedd Cynaliadwy, Sefydliad Ymchwil Prifysgol Caerdydd), Peter Matthews (Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru), Ole Peterson (Cyfarwyddwr, Ysgol BioWyddorau Caerdydd).

  Cysylltiadau allweddol

  Cysylltiadau Academaidd:

  Prifysgol Caerdydd: Yr Athro Mike Bruford [email protected]

  Prifysgol Bangor: Dr Matt Hayward [email protected]

  Prifysgol Abertawe: Dr Dan Forman [email protected]

  Prifysgol Aberystwyth: Dr Gareth Griffith [email protected]