Wales Biodiversity Partnership

Rheoli Adnoddau Naturiol

Mae Rheoli Adnoddau Naturiol yn ymwneud â chydnabod swyddogaeth bwysig yr amgylchedd naturiol yng Nghymru. Os yw’n cael ei reoli yn briodol a thrwy ei ddefnyddio mewn ffordd gynaliadwy, mae’r amgylchedd naturiol yn ffynhonnell o fanteision economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol i bobl Cymru. Mae ecosystemau amrywiol a gwydn a’u rhywogaethau cyfansoddol yn hanfodol i weithrediad amgylchedd iach.

Cefndir

Trwy gyfrwng Rhaglen Cymru Fyw mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i reoli tir, awyr, dŵr a môr Cymru mewn modd cynaliadwy, gan ymrwymo hefyd i reoli’r amgylchedd ar lefel yr ecosystem. Bydd Fframwaith Cymru Fyw yn canolbwyntio ar reoli ein hamgylchedd yn ei gyfanrwydd yng nghyd-destun datblygu cynaliadwy

Mae rhaglen Cymru Fyw yn ymdrin â dau o brif feysydd:
Rheoli Adnoddau Naturiol, sef ceisio cydbwyso’r gofynion a roddwn ar adnoddau naturiol Cymru
Creu corff newydd

Mae dogfennau ymgynghori ‘ Cymru Fyw’ a ‘Cynnal Cymru Fyw’ yn pennu’r dull a’r dyhead o reoli adnoddau naturiol mewn ffordd fwy integredig, fel y gellir cael proses benderfynu well a mwy cynaliadwy. Yng Nghymru ceir toreth o adnoddau naturiol, aer, tir, dŵr a bywyd gwyllt sy’n sail i ansawdd ein bywydau ac sy’n darparu bwyd, dŵr, ynni, pren a deunyddiau adeiladu inni, ynghyd ag amrywiaeth eang o gyfleoedd economaidd. Mae adnoddau naturiol yn rhan hollbwysig o dirwedd Cymru – gan gynnig cyfleoedd adferol a chyfleoedd hamdden i drigolion Cymru a’i llu o ymwelwyr.

Mae un corff newydd ar gyfer rheoli adnoddau naturiol Cymru wedi’i greu – sef Cyfoeth Naturiol Cymru/Natural Resources Wales. Bydd y corff newydd yn mynd i’r afael â dyletswyddau presennol Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru. Daw’r corff newydd i rym ar 1 Ebrill 2013.

Cynnal Cymry Fyw- Papur gwyrdd ar ffordd newydd i reoli adnodd naturiol yng Nghymru

Roedd ymgynghoriad ar 'Gynnal Cymru Fyw' a gwblhawyd ar 1af Mai 2012 yn chwilio am farn am y newidiadau arfaethedig ar drefn a throsglwyddo'r rheolaeth a rheoli'r amgylchedd yng Nghymru, wedi'i seilio ar y dull ecosystem. Mae ymatebionYmgynghoriad Cymru Fywwedi cael eu cyhoeddi yn crynhoi ymateb yr ymgynghoriad ac yn rhestru sylwadau manwl oddi wrth y rhai a ymgynghorwyd efo nhw.