Wales Biodiversity Partnership

Sir Benfro

Ant Rogers

Swyddog Bioamrywiaeth

Mae Sir Benfro’n haeddiannol enwog am ei harfordir gogoneddus, sy’n orlawn o adar ac, yn y gwanwyn, dan garped o flodau gwyllt, aberoedd tawel, dyffrynnoedd coediog serth a chylchoedd llydan o weundir ar Fynydd Preseli. Rhyngddynt mae clytweithiau o gaeau a choedlannau bach o fewn terfynau cloddiau pridd a cherrig sy’n aml yn hynafol iawn. Mae’r môr a gwely’r môr o gwmpas arfordir Sir Benfro’n llawn rhywogaethau, rhai ohonynt o gryn bwysigrwydd economaidd.

Mae bioamrywiaeth yn sylfaenol i ffyniant corfforol, economaidd ac ysbrydol pawb sy’n byw ac yn gweithio yn Sir Benfro.

Aelodau Partneriaeth Natur Sir Benfro:

Cymdeithas y Tirfeddianwyr, Cyfoeth Naturiol Cymru, Undeb Amaethwyr Cymru, Grŵp Cynghori Ffermio a Bywyd Gwyllt, Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr – Cymru, OGAM, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Cyngor Sir Penfro, Ymddiriedolaeth Afonydd Sir Benfro, Rhwydwaith Gweithredu Lleol Sir Benfro ar Fenter a Datblygiad (PLANED), Ymddiriedolaeth y Tywysog – Cymru, Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar, Pwyllgor Pysgodfeydd Môr De Cymru, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Llywodraeth Cynulliad Cymru – Adran Amaethyddiaeth a Materion Gwledig, Awdurdod Datblygu Cymru, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru.

Mae Partneriaeth Natur Sir Benfro’n rhoi’r fframwaith i weithredu lleol ar fioamrywiaeth fydd yn cyfrannu at gyrraedd targedau cenedlaethol ar gynefinoedd a rhywogaethau allweddol, a gwella ymwybyddiaeth a deall perthnasedd bioamrywiaeth i bobl Sir Benfro. Mae’n cwmpasu ardal Sir Benfro, gan gynnwys Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, dyfroedd y glannau a gwely’r môr o gwmpas arfordir Sir Benfro hyd at 12 milltir o’r lan.

Nod bras LBAP Sir Benfro yw:

Cydgysylltu gweithrediadau presennol a dechrau a chydgysylltu rhai newydd i warchod a chyfoethogi bioamrywiaeth yn Sir Benfro, gan ystyried blaenoriaethau lleol a chenedlaethol.

Cyhoeddwyd ef yn 2000 ac mae’n cynnwys 7 Cynllun Gweithredu ar Gynefinoedd a 24 Cynllun Gweithredu ar Rywogaethau. Mae mwy o gynlluniau’n cael eu cynhyrchu ar hyn o bryd ac mae’r holl gynlluniau a gyhoeddwyd ar gael fel ffeiliau pdf o’n gwefan.

Prosiect Partneriaeth Bioamrywiaeth Sir Benfro - Diweddariad Ebrill 2012 – Ebrill 2016

Cyflwr Bywyd Gwyllt yn Sir Benfro (Diweddariad 2011 & 2016)

Prosiect Penrhyn Castell Martin (Saesneg yn unig)

Cysylltwch â ni:

Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn: 01437 764551
Ebost: [email protected]
Gwefan: Clicwch yma


Sir Benfro