Wales Biodiversity Partnership

Sir Caerfyrddin

Isabel Macho

Swyddog Bioamrywiaeth

Bioamrywiaeth Sir Gaerfyrddin

Mae Sir Gaerfyrddin yn haeddiannol enwog am ei harfordir bendigedig, ei haberoedd tawel, ei dyffrynnoedd coediog serth a’i hucheldiroedd garw. Trwy’r holl dir amaethyddol ac o amgylch yr ardaloedd trefol ceir rhwydwaith o gynefinoedd bywyd gwyllt – gwrychoedd, coedydd, dolydd gwlyb a chyrsiau dŵr – gyda phob un yn doreithiog o rywogaethau. Dyma rywbeth sy’n dylanwadu’n fawr ar gymeriad y tir a’i harddwch naturiol. Mae bioamrywiaeth y sir yn cyfrannu at ansawdd bywydau’r bobl sy’n byw ac yn gweithio yn Sir Gaerfyrddin, ac mae’n elfen bwysig yn niwydiant twristiaeth yr ardal a hefyd yn y diwydiant hamdden. Ymhellach, mae’r môr a gwely’r môr o amgylch arfordir Sir Gaerfyrddin yn doreithiog o rywogaethau, gydag ambell rywogaeth yn bwysig iawn mewn termau economaidd.

Marsh Fritillary

CGBLl Sir Gaerfyrddin

Mae Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Sir Gaerfyrddin wedi’i lunio gan bartneriaeth o sefydliadau sy’n ymhél â chadwraeth a bywyd gwyllt o fewn y sir. Mae’r cynllun yn cynnwys cyfres o gynlluniau gweithredu sy’n ymdrin â’r rhywogaethau a’r cynefinoedd sydd dan fygythiad cenedlaethol neu sy’n dirywio o fewn y sir, yn ogystal â’r rhywogaethau a’r cynefinoedd sy’n peri pryder yn lleol. Er enghraifft, mae’n cynnwys cynlluniau gweithredu ar gyfer dolydd yr iseldir, coedydd derw’r ucheldir, gwiwerod coch a llygod pengrwn y dŵr. Ym mhob cynllun gweithredu ceir camau gweithredu sydd â’r nod o warchod a chyfoethogi cynefin neu rywogaeth arbennig o fewn y sir. Er mwyn i’r camau gweithredu hyn lwyddo, bydd yn rhaid i nifer o unigolion a sefydliadau gydweithio mewn partneriaeth – yn cynnwys perchnogion tir, asiantaethau’r llywodraeth, grwpiau gwarchod bywyd gwyllt, awdurdodau lleol a diwydiannau.
Partneriaeth Bioamrywiaeth Sir Gaerfyrddin Yr Hyn a Gyflawnwyd yn 2017 (pdf)

Afon Tywi
River Tywi

Farmland view
Farmland view

Taf estuary
Taf Estuary

Cysylltwch â ni:

Cadwraeth a Chefn Gwlad
Carmarthenshire County Council
Swyddfa'r Cynghor
Crescent Road
Llandeilo
SA19 6HW

Ffôn: 01558) 825390
Ebost: [email protected]
Gwefan bioamrywiaeth Cyngor Sir Gar: Clicwch yma


Sir Caerfyrddin