Wales Biodiversity Partnership

Sir y Fflint

Sarah Slater

Swyddog Bioamrywiaeth

Mae Sir y Fflint yn sir o gyferbyniadau. Yn gorwedd rhwng y siroedd gwledig i’r gorllewin o Fryniau Clwyd ac ardaloedd mwy datblygedig Sir Gaer a Glannau Mersi, mae defnydd tir yn amrywio o ddatblygu diwydiannol dwys trwodd i ardaloedd anghysbell a gwyllt. Dros yr ychydig ddegawdau diwethaf, trawsffurfiwyd ardal Sir y Fflint yn sylweddol. Mae effaith datblygu amaethyddiaeth, tai a thynnu mwnau’n arwyddocaol ond, eto, mae Sir y Fflint yn dal i gadw llawer o ardaloedd sydd o bwysigrwydd i fywyd gwyllt, o fewn cylchoedd trefol a gwledig fel ei gilydd. .

Mae Partneriaeth Bioamrywiaeth Sir y Fflint yn cynnwys grŵp llywio bach sy’n goruchwylio’r broses ynghyd â fforwm technegol sy’n cynghori’r grŵp llywio ar faterion rhywogaethau a chynefinoedd. Mae gweithgor hefyd sy’n edrych yn benodol ar Addysg Bioamrywiaeth, Ymwybyddiaeth a Chyfranogiad y Gymuned.

Cysylltwch â ni:

Department of Transportation and Planning

Cyngor Sir y Fflint
Neuadd y Sir
Yr Wyddgrug
Sir y Fflint
CH7 6NF

Ffôn: 01352 703 263
Ebost: [email protected]
Gwefan: Clicwch yma


Sir y Fflint