Wales Biodiversity Partnership

System Adrodd ar Weithredu Bioamrywiaeth (BARS)

*Diweddariad *

Mae Partneriaeth BARS y DU (Defra, Natural England, Asiantaeth yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon, Scottish Natural Heritage, Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru a’r Cydbwyllgor Cadwraeth Natur) wedi gwneud penderfyniad anodd i roi’r gorau i gefnogi BARS. Mae’r defnydd o’r system wedi bod yn gyfyngedig ac mae wedi methu cyflwyno darlun cynhwysfawr o weithredu er lles bioamrywiaeth ledled y DU.

Bydd BARS yn cau ddiwedd mis Tachwedd 2016.

Hyd nes bydd BARS yn cau, caiff defnyddwyr redeg adroddiadau i grynhoi eu camau gweithredu a’u prosiectau. Bydd yr holl ddata ar y system yn cael eu harchifo ddechrau mis Rhagfyr a bydd pob sefydliad yn cael cynnig lawrlwythiad wedi’i baratoi o’i ddata ei hun, gan gynnwys lleoliadau gofodol. Bydd gweinyddwyr sefydliadau’n derbyn manylion am sut i lawrlwytho eu harchifau ar ôl i’r system gau.

Am fwy o wybodaeth am y cau, gweler hysbysiad cau BARS a’r nodiadau gwybodaeth.

Rydym yn edrych ar fecanweithiau cofnodi eraill ac mae achosion ar gyfer eu defnyddio’n cael eu datblygu. I helpu gyda’r broses hon, mae arolwg byr ar droed gyda ffocws ar gofnodi gweithredu er lles bioamrywiaeth yng Nghymru ac mae nodweddion BARS yn rhan ohono. Mae posib llenwi’r arolwg yma www.surveymonkey.co.uk/r/HC9QCRL

Partneriaeth BARS

Cefnogir datblygiad BARS gan bartneriaeth y DU rhwng DEFRA, y Cydbwyllgor Cadwraeth Natur, Natural England, Scottish Natural Heritage, Asiantaeth yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon ac Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

Cyflwyniad

Mae’r System Adrodd ar Weithredu Bioamrywiaeth (BARS) yn system wybodaeth ar y we sy’n cefnogi’r gymuned cadwraeth. Gall eich helpu i ganfod ymhle mae gweithredu ymarferol ar waith er budd cynefinoedd a rhywogaethau pwysig yn ogystal â chynhyrchu crynodebau data. Mae hefyd yn cynnig ffordd effeithiol i chi gyfrannu gwybodaeth am eich gweithredoedd bioamrywiaeth chi.

Mae BARS yn gymorth i weld beth yw lefel gweithgarwch ar unrhyw adeg arbennig, ymhle mae hyn yn digwydd, a beth mae’n ceisio’i gyflawni. Gellir defnyddio BARS i fapio lleoliadau gweithredu a chynhyrchu amrywiaeth o grynodebau ystadegol. Mae rhannu gwybodaeth fel hyn yn helpu cymunedau cenedlaethol a lleol i gynllunio a chydlynu eu gweithgareddau cadwraeth yn well. Mae hefyd yn helpu’r pedair gwlad a llywodraeth y DU i adrodd ar y cyd ar yr hyn sy’n cael ei wneud i atal colli bioamrywiaeth yn gyffredinol yn unol ag ymrwymiadau rhyngwladol, y DU a phob gwlad.

Y System Bresennol: BARS 2

Lansiwyd fersiwn newydd o BARS ar 18 Ebrill 2012. Mae BARS 2 yn cyflwyno model mwy llym ar gyfer cofnodi gweithredoedd ond hefyd strwythur mwy hyblyg i sefydlu cysylltiadau math partneriaeth rhwng mudiadau a gweithredoedd. Am y tro cyntaf mae BARS yn cynnwys mapio rhyngweithiol sy’n helpu defnyddwyr i weld beth yw lleoliad a hyd a lled gweithgarwch. Drwy adeiladu ar y model data newydd, mae bodd bellach cynhyrchu ystod o grynodebau gweithredu cyfanredol pwerus.

Bydd y system newydd yn ffynhonnell dystiolaeth bwysig i helpu cyflwyno ac adrodd am waith yn y DU i warchod a gwella cynefinoedd a rhywogaethau pwysig. Mae BARS yn cynnig offeryn canolog i goladu’r data hwn, sydd fel arfer yn cael ei gadw mewn ffynonellau gwasgaredig ac mewn amryw o fformatau.

System wybodaeth sydd newydd ei rhyddhau yw hon ac mae gwaith yn mynd rhagddo i recriwtio ffynonellau data allweddol. I ddechrau bydd y rhan fwyaf o’r rhain yn cynrychioli gweithgarwch a gomisiynwyd yn genedlaethol megis y rhaglenni stiwardiaeth amgylcheddol amaethyddol. Rydym yn eich annog chi i gyfrannu unrhyw weithgareddau a gynhyrchwyd yn lleol yr hoffech gael eu cynrychioli. Gall gymryd sawl blynedd cyn bydd y system yn adlewyrchiad gwir o’r gweithgarwch presennol.

Mae strwythur newydd y system yn rhoi iddo hyblygrwydd defnydd a chadernid o ran y data y mae’n ei ddal. Bydd hyn yn allweddol er mwyn cefnogi agweddau newydd a gweinyddiaeth cadwraeth natur o fewn y DU. Mae’r wybodaeth weithredu a gynigir drwy BARS 2 yn ddarn allweddol o’r dystiolaeth ehangach sydd ei hangen i’n helpu ni i ddeall statws a newidiadau ein bioamrywiaeth.

Am ragor o wybodaeth neu i drefnu hyfforddiant cysylltwch ag Holly York, Swyddog Technegol PBC