Wales Biodiversity Partnership

Ynys Môn

Mae nifer o gynefinoedd blaenoriaethol ar Ynys Môn gan gynnwys Rhostir Isel ac Arfordirol, Gwelyau Cyrs, Corstiroedd, Coetiroedd Collddail, Perthi Hynafol a Chyfoethog eu Rhywogaethau, Pyllau ac Ymylon Ffyrdd Llawn Blodau; a rhai o’r twyni tywod mwyaf helaeth yng Nghymru. Dyma un o gadarnleoedd rhai rhywogaethau prin, gan gynnwys y Fadfall Ddŵr Gribog, y Wiwer Goch, y Dyfrgi, Llygoden Bengron y Dŵr a’r Frân Goesgoch, gyda chynlluniau gweithredu ar gyfer pob un ohonynt.

Mae’r bartneriaeth yn cynnwys Cyngor Sir Ynys Môn, CNC, Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, CNC, Menter Môn, RSPB, Ymwybyddiaeth Forol Gogledd Cymru, Heddlu Gogledd Cymru, Adran Amaethyddiaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Grŵp Amffibiad ac Ymlusgiad Gogledd-orllewin Cymru ac eraill; hyd yma, mae’r Fforwm yn cyfarfod yn flynyddol.

Rhai prosiectau sy’n cynorthwyo cyflawni’r Cynllun Gweithredu Lleol ar Fioamrywiaeth hyd yn hyn: Arolwg Gwrychoedd Dwyrain Ynys Môn, symud toriadau ymylon ffyrdd blodeuog, cymorth ariannol Cronfa Cyfleoedd Newydd ar gyfer cynorthwyo diogelu coetir hynafol ar safle GNL ac adfer a chreu pyllau ar gyfer Madfallod Cribog.

Staff Ecoleg/ Bioamrywiaeth/ Bywyd Gwyll Cyngor Sir Ynys Mon:

David Cowley, Ymgynghorydd Ecolegol ac Amgylcheddol: Arweiniad strategol/ polisi, Safleoedd/ rhywogaethau sy'n cael eu gwarchod, cyngor cynllunio/ deddfwriaeth/ cydymffurddio; Ffôn: 01248 752470 e: [email protected]

Cysylltwch â ni:Gwasanaeth Cynllunio

Cyngor Sir Ynys Mon
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

Ffôn: Gweler staff unigol uchod
Ebost: [email protected]
Gwefan: Clicwch yma

Ynys Môn