Wales Biodiversity Partnership

Yr Ucheldir

Dyma'r dudalen wybodaeth ar gyfer Grŵp Ecosystem yr Ucheldir PBC. Mae gweithgareddau Grŵp Ecosystemau Gweundir a Glaswelltir yr Iseldir yn ymwneud ag Adran 7 cynefinoedd â blaenoriaethau yng Nghymru, fel a ganlyn: Gweundir yr ucheldir; Gorgors; Glaswelltir calchaidd tir uchel; Trylifiadau, ffeniau a chorsydd siglennaidd ar dir uchel; Gweundir a phrysgwydd helyg ar dir mynyddig; Cynefinoedd brigiadau craig a sgri mewndirol; Palmentydd calch

Yng Nghymru ceir cryn dipyn o fynyddoedd, gweundiroedd a rhostiroedd, ac nid yw gweithgareddau pobl wedi niweidio rhyw lawer arnynt. Mae'r cynefinoedd yn cynnwys corsydd, coetiroedd, rhostiroedd a glaswelltiroedd ucheldir. Mae ucheldiroedd Cymru yn cynnal rhywogaethau Arctig-Alpaidd sydd ar derfyn deheuol eu dosbarthiad o fewn y DU, yn cynnwys clust-y-llygoden ogleddol, tormaen yr eira a lili'r Wyddfa – dim ond ar Yr Wyddfa y mae'r olaf o'r rhain i'w chael.

Ucheldiroedd â Blaenoriaeth yng Nghymru

Yr Ucheldir

Mae Grŵp Ucheldiroedd PBC wedi nodi ardaloedd â blaenoriaeth ar gyfer ymdrechion cadwraethol penodol yng Nghymru, a chânt eu rhestru isod. Mae’r mapiau ar gael hefyd ar ffurf GIS. Defnyddiwch yr adran CYSYLLTWCH i wneud cais am y ffeiliau.

Daw aelodau’r Grŵp Ucheldiroedd o gyrff statudol, awdurdodau lleol ac elusennau bywyd gwyllt, a chaiff ei gadeirio ar hyn o bryd gan Charles Moprgan, RSPB Cymru. A oes gennych gwestiwn yn ymwneud â gwaith y grŵp? CYSYLLTWCH

Os hoffech chi gyflwyno bwlch tystiolaeth yn ymwneud â bioamrywiaeth neu ddull rheoli ar lefel yr ecosystem i’r grŵp hwn, cysylltwch â ni.

Os oes modd mynd i’r afael â’ch bwlch drwy weithgarwch ymchwil/prosiect ymchwil penodol, ewch i’r dudalen Prosiect Bylchau Tystiolaeth a chliciwch ar y ddolen ‘Ysgrifennu cwestiynau ar gyfer ymchwil wyddonol’

Yn ôl i’r brif dudalen ecosystemau