Wales Biodiversity Partnership

Beth yw Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru?

Mae Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru (PBC) yn dod â’r prif gyfranwyr o’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol at ei gilydd i hyrwyddo a monitro camau gweithredu yn ymwneud â bioamrywiaeth a’r ecosystem yng Nghymru. Mae PBC yn gweithredu fel arweinydd ac arbenigwr sy’n llywio blaenoriaethau o ran gweithredu er lles bioamrywiaeth ac ecosystemau yng Nghymru. Mae PBC yn cynnwys partneriaeth ehangach a thîm cymorth. Cyflawnir gwaith PBC trwy’r bartneriaeth ehangach a thîm cefnogaeth PBC. Mae Grŵp Llywio PBC wedi’i ddiddymu’i hun yn ffurfiol, a’r gwaith wedi’i ysgwyddo gan Fwrdd strategaeth Bioamrywiaeth Cymru (BSBC) a grwpiau gwaith PBC. Ar hyn o bryd, mae BSBC yn datblygu Cynllun adfer Natur ar gyfer Cymru. Bydd y Cynllun yn dylanwadu ar fframwaith PBC, a swyddogaeth gyflawni grwpiau gwaith PBC.

Ni chodir tâl i fod yn aelod o’r bartneriaeth ehangach a gall unrhyw sefydliad neu unigolyn sydd â diddordeb mewn diogelu a gwella bioamrywiaeth ac ecosystemau ymaelodi.Os hoffech chi wybod mwy am y bartneriaeth ac ymaelodi â’r bartneriaeth ehangach, CYSYLLTWCH Â NI

Rhwydwaith Ehangach PBC

Prif nod y rhwydwaith ehangach yw darparu cyngor ac arbenigedd i’r grŵp llywio, ymateb a dylanwadu ar y broses benderfynu a chyfrannu at weithgarwch bioamrywiaeth yng Nghymru. Anogir yr aelodau hefyd i gynnig eu gwasanaethau er mwyn datblygu polisïau a strategaethau lleol. .Croesewir cyfraniad aelodau PBC bob amser. Gofynnir i aelodau’r bartneriaeth gyfun ymuno â grwpiau cyfeirio a mynychu sesiynau porth polisi pryd bynnag y bydd Llywodraeth Cymru’n diwygio neu’n datblygu strategaethau a pholisïau newydd. Anogir yr aelodau hefyd i gynnig eu gwasanaethau er mwyn datblygu polisïau a strategaethau lleol, a’u strategaeth gymunedol leol yn arbennig.

Tîm Cymorth PBC

Mae angen digon o gymorth ar Bartneriaeth Bioamrywiaeth Cymru i sicrhau bod y strwythur yn gweithio’n llawn er mwyn manteisio i’r eithaf ar waith partneriaeth. Mae’r gwaith hwn yn cyfrannu at waith rhaglen Cymru Fyw ac mae sianeli cyfathrebu a dulliau cydweithio yn cael eu datblygu. Mae gwaith Tîm Cymorth PBC yn cynnwys: cefnogi grwpiau ar lefel leol, rhanbarthol a chenedlaethol, coladu, casglu a chyfleu gwybodaeth ac arferion gorau, dylanwadu ar ddatblygu a gweithredu polisïau gan gynnwys y ddyletswydd bioamrywiaeth, cydgysylltu gweithgareddau ymwybyddiaeth a chyfleoedd datblygiad proffesiynol drwy’r gynhadledd flynyddol a gweithdai a gynhelir gydol y flwyddyn. Mae Tîm Cymorth PBC yn cynnwys dau swyddog llawn amser a gyflogir gan CNC a chymorth gan staff Cangen Bioamrywiaeth a Cadwriaeth Natur Llywodraeth Cymru.

Aelodaeth

Gall pawb yng Nghymru helpu i wella bioamrywiaeth ac ecosystemau a sicrhau bod yr amgylchedd naturiol y mae pob un ohonom yn dibynnu arno yn rhan annatod o’n bywydau bob dydd. Ni chodir tâl i fod yn aelod o’r bartneriaeth ehangach a gall unrhyw sefydliad neu unigolyn sydd â diddordeb mewn diogelu a gwella bioamrywiaeth ac ecosystemau ymaelodi.Os hoffech chi wybod mwy am y bartneriaeth ac ymaelodi â’r bartneriaeth ehangach, CYSYLLTWCH Â NI