Wales Biodiversity Partnership

Cynllun Adfer Natur Cymru

Bydd y Cynllun yn amlinellu sut y bydd Cymru’n mynd i’r afael â Chynllun Strategol Bioamrywiaeth y Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol a’r targedau bioamrywiaeth Aichi cysylltiedig yng Nghymru. Bydd y Cynllun Adfer Natur yn nodi camau gweithredu y gellir eu cyflawni yn y tymor byr ac yn pennu llwybr i gyflawni ymrwymiadau hirdymor y tu hwnt i 2020. Bydd camau gweithredu’r Cynllun yn cael eu hadolygu’n rheolaidd, gan sicrhau eu bod yn cyflawni amcanion ac uchelgais adfer natur yng Nghymru. Bydd cyfres o ddangosyddion yn cael eu datblygu hefyd i fesur cynnydd y Cynllun Adfer Natur yn erbyn yr amcanion. I gyd-fynd â’r cynllun, bydd y Fframwaith Adfer Natur yn nodi rolau a chyfrifoldebau’r rhai sy’n gyfrifol am gyflawni camau gweithredu bioamrywiaeth yng Nghymru, a sut mae’r rhain wedi’u cysylltu â’i gilydd.

Bydd y Cynllun Adfer Natur yn cynnwys tair rhan:

Rhan 1: Cyflwyno’r sefyllfa ynghylch bioamrywiaeth yng Nghymru, y materion sydd angen mynd i’r afael â nhw a’r polisïau arweiniol.
Rhan 2: Nodi’r camau gweithredu sydd wedi’u nodi’n benodol i gefnogi amrywiaeth, sy’n fwy nag, ond yn cyfrannu at ddarparu trefniadau Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy yng Nghymru.
Rhan 3: Y Fframwaith Adfer Natur yn cael ei ddatblygu a bydd yn dangos rôl a chyfrifoldebau’r bobl allweddol ar gyfer rhoi gweithredu er lles bioamrywiaeth ar waith yng Nghymru, yn ogystal â sut bydd yn cyd-fynd â’r fframwaith cyflawni ar gyfer Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd.

Bydd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol yn lansio Cynllun Adfer Natur Cymru yn gynnar yn 2016. Os hoffech gopi o Ran 1 a 2, dylech anfon e-bost atom


Cyfarfodydd y Grŵp Llywio

Cyflawnir gwaith PBC trwy'r bartneriaeth ehangach a thîm cefnogaeth PBC. Mae Grŵp Llywio PBC wedi'i ddiddymu'i hun yn ffurfiol, a'r gwaith wedi'i ysgwyddo gan Fwrdd strategaeth Bioamrywiaeth Cymru (BSBC) a grwpiau gwaith PBC. Ar hyn o bryd mae Bwrdd Strategaeth Bioamrywiaeth Cymru (BSBC) yn datblygu Cynllun Adfer Natur ar gyfer Cymru; mae'r Cynllun i fod i gael ei lansio ym mis Rhagfyr 2015. Bydd y Cynllun yn dylanwadu ar fframwaith PBC, a swyddogaeth gyflawni grwpiau gwaith PBC. Cliciwch ar y ddolen ar y chwith i weld archif cofnodion cyfarfodydd Grŵp Llywio Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru (PBC).

Llawer o ddiolch i'r holl gyrff ac unigolion ddarfu gyfrannu at Grŵp Llwyio PBC, a'r gweithredu cysylltiedig er gwella bioamrywiaeth Cymru.