Wales Biodiversity Partnership

Gwyddoniaeth Dinasyddion

Mae a wnelo Gwyddoniaeth Dinasyddion â phartneriaeth: dwyn ynghyd gwyddonwyr, cofnodwyr amatur a grwpiau diddordeb lleol o amryw gefndiroedd, er mwyn gweld a chofnodi cyflwr ein hamgylchedd.  

Arolygon

Mae sawl arolwg y gallwch fod â rhan ynddynt, gan edrych ar amrywiaeth eang o rywogaethau, a rhai cynefinoedd. Rhestrir rhai ohonynt isod: mae gan eich Canolfan Cofnodion Lleol yng Nghymru restr gynhwysfawr o arolygon yn eich bro chi, yn ogystal ag arolygon cenedlaethol. Mae gan y cynllun OPAL, hefyd, amrywiaeth eang o arolygon amgylcheddol y gallwch ymuno ynddynt.

Mae Bugs Count yn helfa trychfilod genedlaethol er mwyn helpu BugLife i ymchwilio i sut y mae’r amgylchedd adeiledig yn effeithio ar anifeiliaid di-asgwrn-cefn.

Pecyn Arolwg (Cym) Survey Pack (pdf) (Saes). Adeg orau cynnal yr arolwg yw o Fai hyd Dachwedd.

Mae arolwg Atlas Amffibiaid ac Ymlusgiaid Cymru yn amcanu dangos yr holl amffibiaid ac ymlusgiaid a welwyd yng Nghymru, a’ch annog chi (gobeithio!) i lenwi’r bylchau.

Amcana arolwg pryfed tân y DU hel gwybodaeth am bryf rhyfeddol nad yw’r mwyafrif ohonom hyd yn oed yn sylweddoli ei fod yn bodoli ym Mhrydain.

Amcana PlantTracker ymladd ymlediad planhigion ymledol, estron mwy trafferthus y DU.

Rhwydwaith Labordai awyr-agored

Mae’r rhwydwaith Labordai Awyr-agored (OPAL) yn fenter gyffrous sydd ar agor i unrhyw un sydd â diddordeb yn yr amgylchedd naturiol.

Mae OPAL wedi datblygu amrywiaeth eang o raglenni lleol a chenedlaethol, er mwyn anog pobl o bob cefndir i ailgysylltu â natur. Ar wefan OPAL, mae amrywiaeth o lawlyfrau adnabod, adnoddau a gwybodaeth gyffredinol ar gael, a ganiatânt i chi ymuno yn yr arolygon gwyddoniaeth dinasyddion.

Pam nad ymunwch chi mewn arolwg?