Wales Biodiversity Partnership

Gwynedd

Mae gan Wynedd gyfoeth o fywyd gwyllt ac amrywiaeth o gynefinoedd. Mae arfordir hardd Pen Llŷn, gyda’i greigiau meddal a’i draethau tywod, ei lonydd culion a’i gloddiau pridd cynhenid yn unigryw o ran cymeriad. Mewn cyferbyniad llwyr, mae ucheldiroedd amlwg sydd yn ein harwain i lawr at ddyffrynnoedd gwyrddion a gweddillion coedlannau hynafol.

Mae’r bywyd morol o gwmpas ein glannau a’r amrywiaeth o anifeiliaid, yn cynnwys coralau meddal, milflodau’r môr, pysgod, octopysau a chrancod, sydd yn byw ar greigresi a gwely’r môr. Mae ardal arfordirol Gwynedd a’i chwareli segur yn darparu cynefin ar gyfer y bran goesgoch sef y rhywogaethau prinnaf o fran yn y DU. Mae Pen Llŷn lle credir bod niferoedd y minc yn parhau yn gymharol isel, hefyd yn ardal bwysig i’r llygoden ddŵr. Mae gan Wynedd hefyd naw math o ystlum, gan gynnwys yr ystlum bedol leiaf sydd yn brin ac wedi diflannu o fwyafrif ei gynefinoedd yng Ngogledd Ewrop.

Natur Gwynedd ydi’r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol (CGBL) dros Wynedd (oddi allan i Barc Cenedlaethol Eryri). Datblygwyd cynlluniau gweithredu penodol ar gyfer llawer o gynefinoedd a rhywogaethau e.e. porfa rhos, cloddiau, gwastadeddau lleidiog, ysgyfarnog, tylluan wen a brith y gors.

Mae gan Natur Gwynedd grŵp llywio sy’n cyfarfod o leiaf ddwywaith y flwyddyn ac mae’n cynnwys Cyngor Gwynedd, cyrff amgylcheddol a chadwraeth statudol fel CNC, sefydliadau heblaw’r llywodraeth sy’n ymwneud â bywyd gwyllt a chadwraeth fel BTCV Cymru ac Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, yr undebau amaeth, a chynrychiolwyr Prifysgol Cymru, Bangor.

Mae rhai o’r prosiectau sydd wedi eu cwblhau fel rhan o’r CGBL yn cynnwys arolygon a hyfforddiant brith y gors, llygoden ddŵr, ffwng glaswelltir a chwyn tir ar; digwyddiadau codi ymwybyddiaeth fel saffari pyllau glan y môr, teithiau ystlumod, a helfa ffwng; a gwaith adfer cynefinoedd yn cynnwys ffensio, plannu gwrych a chreu pyllau.

Cysylltwch â ni:

Uned BioamrywiaethGwasanaethau Amgylcheddol

Cyngor Gwynedd
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Ffôn: 01286 679977
Ebost: [email protected]
Gwefan: Clicwch yma

Gwynedd