Wales Biodiversity Partnership

Arfordirol

Dyma'r dudalen wybodaeth ar gyfer Grŵp Ecosystem Arfordirol PBC. Mae gweithgareddau Grŵp Ecosystem Arfordirol yn ymwneud ag Adran 7 cynefinoedd â blaenoriaethau yng Nghymru, fel a ganlyn: Morfa heli; Gro arfordirol gyda llystyfiant; Twyni tywod arfordirol; Clogwyni a llethrau arforol

Mae cynefinoedd arfordirol Cymru yn flaenoriaeth o safbwynt gwarchod natur gan eu bod yn cynnal amrywiaeth o rywogaethau arbenigol. Maen nhw'n amgylcheddau bregus a dynamig sydd dan bwysau gan fod y ffordd y defnyddir y tir yn newid. Twyni tywod, graean â llystyfiant, llethrau arforol a morfeydd heli yw'r cynefinoedd arfordirol â blaenoriaeth yng Nghymru, gyda phob un yn cynnal rhywogaethau cyffredin ac arbenigol, yn cynnwys tegeirianau'r fign galchog sy'n brin drwy'r wlad.

Cynefinoedd Arfordirol â Blaenoriaeth yng Nghymru 

Kenfig DuneMae Grŵp Arfordirol PBC wedi nodi ardaloedd â blaenoriaeth ar gyfer ymdrechion cadwraethol penodol yng Nghymru , a chânt eu rhestru isod. Mae’r mapiau ar gael hefyd ar ffurf GIS. Defnyddiwch yr adran CYSYLLTWCH i wneud cais am y ffeiliau.

Daw aelodau’r Grŵp Arfordirol o gyrff statudol, awdurdodau lleol ac elusennau bywyd gwyllt, a chaiff ei gadeirio gan Angus Garbutt o’r Centre for Ecology and Hydrology (CEH). Os dymunwch restr aelodaeth gyflawn y grŵp, cysylltwch a’i gadeirydd. A oes gennych gwestiwn yn ymwneud â gwaith y grŵp hwn? CYSYLLTWCH

Os hoffech chi gyflwyno bwlch tystiolaeth yn ymwneud â bioamrywiaeth neu ddull rheoli ar lefel yr ecosystem i’r grŵp hwn, cysylltwch â ni.

Os oes modd mynd i’r afael â’ch bwlch drwy weithgarwch ymchwil/prosiect ymchwil penodol, ewch i’r dudalen Prosiect Bylchau Tystiolaeth a chliciwch ar y ddolen ‘Ysgrifennu cwestiynau ar gyfer ymchwil wyddonol’

Yn ôl i’r brif dudalen ecosystemau