Natur yn Abertawe

Amgylchedd Naturiol Unigryw Abertawe
Mae amgylchedd naturiol Dinas a Sir Abertawe o ansawdd a harddwch neilltuol. Mae amrywiaeth y tirluniau a’r cynefinoedd sy’n gorchuddio dros 80% o gyfanswm ardal y Sir yn cynnwys gweundir ucheldir, clogwyni arfordirol, traethau tywod, rhostir, coetir, gwlypdiroedd, dyffrynnoedd afonydd ac aberoedd.

Mae’r cynefinoedd hyn ynghyd â’r parciau a’r gerddi hanesyddol niferus, pocedi o leoedd gwyrdd trefol ac ardaloedd mawr o dir fferm yn golygu mai dyma un o’r siroedd mwyaf deniadol ac ecolegol amrywiol yn y DU, gyda dros 50% o ardal y Sir o ddiddordeb ecolegol sylweddol. Mae’r cyfoeth hwn o gynefinoedd bywyd gwyllt yn cefnogi amrywiaeth anferth o rywogaethau. Mae ymron i 70% o’r cynefinoedd ac o leiaf 20% o’r rhywogaethau sydd wedi’u hadnabod o bwysigrwydd ar gyfer Cadwraeth Bioamrywiaeth yn y DU i’w cael yn Abertawe, ac mae tua 17% o ardal y Sir wedi’i diogelu gan ddynodiadau ar lefel Ewropeaidd (Ardaloedd Cadwraeth Arbennig, AGA, RAMSAR) neu Genedlaethol (SoDdGA, GNG).

Mae’r ardaloedd dynodedig hyn a chynefinoedd blaenoriaeth yn cynrychioli ein bioamrywiaeth gorau oll yn unig. Serch hynny, nid ydynt yn cynnwys popeth sy’n unigryw ac ni allant gynnal bioamrywiaeth ar eu pennau eu hunain. Mae hyd yn oed cynefinoedd cyffredin, safleoedd bywyd gwyllt trefol a mannau gwyrdd, yn bwysig wrth gynnal rhwydwaith o safleoedd rhannol naturiol, ac ansawdd a graddau’r adnodd bioamrywiaeth yn gyffredinol.

Ar y cyd, mae’r rhinweddau naturiol unigryw hyn yn golygu bod Abertawe yn fan arbennig i fyw ac ymweld â hi ac yn cyfrannu’n sylweddol at ansawdd bywyd, ac economi’r ardal.

Partneriaeth Naturiol Abertawe
Mae’r bartneriaeth yn grŵp prysur gyda chynrychiolwyr o nifer o sefydliadau ac unigolion wedi’u huno â’u diddordeb mewn cadwraeth, cyfoethogi, a chodi ymwybyddiaeth o fioamrywiaeth Abertawe. Mae’r rhain yn cynnwys adrannau awdurdod lleol perthnasol, y sector cadwraeth elusennol, tirfeddianwyr, a naturiaethwyr proffesiynol ac amatur.

Cyswllt

Deb Hill - Arweinydd Tîm Cadwraeth Natur

Nature Conservation Team
Directorate of Place
Stafell 2:6:1
Canolfan Ddinesig
Dinas a Sir Abertawe
Abertawe
SA1 3SN

Ffôn: 01792 635 777
Ebost: nature.conservation@swansea.gov.uk
Gwefan: clicwch yma

Mae Abertawe yn aelod gwerthfawr o Rwydwaith Partneriaeth Natur Lleol Cymru gyfan

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt