Cyngor a gwybodaeth

Mae mentro allan i’r awyr agored a dod i gysylltiad â natur yn hawdd. Gwirfoddoli mewn gwarchodfa natur, garddio er budd bywyd gwyllt, ymuno â grŵp natur lleol neu fynd am dro – mae’r rhain i gyd yn ffyrdd o ddod i gysylltiad â natur a’r awyr agored.

Volunteers at Cwm Ivy Meadow, part of the Carmarthenshire Meadows Project

Gwirfoddoli

Daw gwirfoddolwyr ag amrywiaeth eang o sgiliau gyda nhw. Mae gwirfoddolwyr yn llysgenhadon dros natur, gan helpu i ledaenu’r gair am lefydd arbennig byd natur.

Does dim rhaid i chi fod yn arbenigwr ar fywyd gwyllt i roi help llaw - pa bynnag sgiliau sydd gennych, neu pa agwedd bynnag sydd o ddiddordeb i chi, mae yna rywbeth at ddant pawb! Trwy wirfoddoli, gallwch gyfarfod â llu o bobl, yn ogystal â chael hwyl a chyfrannu at warchod ein bywyd gwyllt. Er enghraifft, gallwch faeddu’ch dwylo trwy glirio rhedyn ar warchodfa natur, neu gynorthwyo gydag arolygon cynefinoedd a rhywogaethau. Os yw’n well gennych aros dan do, gallwch helpu’ch sefydliad i gofnodi data, ysgrifennu adroddiadau, codi arian neu helpu gyda gwaith allgymorth.

Mae’r ddolen gyswllt Gwirfoddoli yng Nghymru yn rhestru’r holl gyfleoedd sydd ar gael i wirfoddoli. Wedi’u rhestru yn ôl ardaloedd y Gogledd, y De a’r Canolbarth, rydych chi’n siŵr o ddod o hyd i sefydliad amgylchedd gwirfoddol addas!

Dolenni

 1. Cadwch Gymru’n Daclus
 2. Gwarchod Glöynnod Byw
 3. Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
 4. The Conservation Volunteers
 5. Yr RSPB
 6. Yr Ymddiriedolaethau Natur
 7. Coed Cadw

llun - Gwirfoddolwyr yn Nôl Cwm Ivy, rhan o Brosiect Dolydd Sir Gaerfyrddin

Ariannu cyffredinol

Mae chwilio am arian a gwneud cais am gymorth ariannol yn dipyn o gamp. Fel arfer, mae gan Bartneriaethau Natur Lleol gronfa ddata go gynhwysfawr o sefydliadau ariannu a chyfoeth o brofiad o wneud cais am arian. Mae’r adran gyfeirio hon yn rhestru’r ffynonellau ariannu posibl a’r dolenni perthnasol i adnoddau ar y we sy’n cynnwys cyngor ar ddod o hyd i arian cyfatebol a llenwi ffurflenni cais.

Dolenni

 1. Cronfa Dreftadaeth y Loteri
 2. Lleoedd Lleol ar gyfer Natur
 3. Coedwig Genedlaethol i Gymru - Y Grant Buddsoddi Mewn Coetir
 4. Lleoedd Lleol ar gyfer Natur - Chwalu Rhwystrau
 5. Coetiroedd Cymunedol
 6. CGD Lleoedd Lleol ar gyfer Natur
 7. Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi
 8. Cyfleoedd Cyllid Grant CNC

Mae angen gweithio mewn partneriaeth er mwyn datblygun cynlluniau a pholisiau amgylcheddol, a chyfraniad gan amrywiaeth eang o sefydliadau er mwyn sicrhau dull cytbwys.

Mae’r dolenni ar y chwith yn amlinellu’r ymgynghoriadau amgylcheddol a chynllunio presennol a gwybodaeth am ymgynghoriadau blaenorol.

Dolenni

 1. Ymgynghoriadau Amgylcheddol Cymru
 2. Ymgynghoriadau Amgylcheddol DEFRA
 3. Ymgynghoriadau Amgylcheddol yr UE

Busnes

Mae byd busnes yn dibynnu ar fioamrywiaeth. Mae’n helpu i sefydlogi’r hinsawdd a chyflenwi aer a dŵr glân, gwasanaethau sy’n hanfodol ar gyfer amgylchedd gweithredu sefydlog. Mae’n darparu deunyddiau crai, technoleg a chyfleoedd busnes. Mae llawer o resymau pam y dylai busnesau ymgysylltu â bioamrywiaeth yn cynnwys cydymffurfio â’r gyfraith, cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol, gwella enw da a chadw staff.

Dolenni

 1. Busnes a Bioamrywiaeth- Earthwatch
 2. Busnes ac Ymgysylltu â Bioamrywiaeth (pdf)
 3. Economeg Ecosystemau a Bioamrywiaeth

Llun © Anesco

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt