Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru 2022

Cynhelir y gynhadledd ar-lein yn hydref 2022 – mwy o fanylion maes o law.
Os oes gennych chi unrhyw syniadau ar gyfer sgyrsiau, gweithdai a chyfraniadau eraill, cysylltwch â threfnwyr y gynhadledd.

Llawer o ddiolch i’r holl gynadleddwyr a chyfranwyr am fynychu a gwneud y gynhadledd yn ffordd lwyddiannus o gyfnewid syniadau, rhannu gwybodaeth, trafod a rhwydweithio. Er mwyn sicrhau y bydd cynadleddau’r dyfodol yn berthnasol, yn ysgogol ac yn diwallu eich anghenion mae Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru yn awyddus i gael adborth gennych.

Darllenwch am Gynadleddau Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru blaenorol

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru 2020

23 a 27 Tachwedd

"Ymateb i’r argyfwng sy’n wynebu natur yng Nghymru"

Cliciwch yma i ddal i fyny ar sesiynau a recordiwyd


Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

19 – 20 Medi 2018 Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2018

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

7-8 Medi 2016, Prifysgol Bangor

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2016

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

9-10 Medi 2015, Prifysgol Aberystwyth

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2015

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

10-11 Medi 2014, Prifysgol Caerdydd

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2014

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

18-19 Medi 2013, Prifysgol Bangor

 1. Trafodaethau Cynadleddol 2013

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

12eg - 13fed Medi; Prifysgol Morgannwg, Pontypridd

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2012

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

14 & 15 Medi 2011

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2011

Cynhadledd PBC/LlCC 2010

15-16 Medi, Prifysgol Bangor

 1. Crynodebau a Chyflwyniadau Cynhadledd PBC 2010

Cynhadledd Cynllun Gweithredu'r DU ar Fioamrywiaeth 2010, 23 a 24 Tachwedd, Stirling

 1. Mae trafodion y gynhadledd ar gael erbyn hyn. Roedd thema'r gynhadledd yn adlewyrchu'r targedau bioamrywiaeth newydd ar gyfer y Cenhedloedd Unedig a'r Undeb Ewropeaidd

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

16 & 17 Medi 2009, Prifysgol Morgannwg

 1. Crynodeb a Chyflwyniadau Cynhadledd PBC 2009

Cynhadledd Cynllun Gweithredu’r DU ar Fioamrywiaeth 2008

‘Cyflawni dros Natur’

10–11 Medi, Prifysgol Aberystwyth

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2008

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru 2007

12fed - 13eg Medi, Prifysgol Wrecsam

Canolbwyntiodd cofnod y gynhadledd ar y sesiynau gweithdy

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2008 Canlyniadau gweithdai (Saesneg yn unig)

Gan gynnwys araith Weinidogol gan y Gweinidog Amgylchedd Hannah Blythyn AC, siaradwyr allweddol, sgyrsiau a gweithdai gan ymarferwyr, mae’r gynhadledd yn offeryn hanfodol wrth ystyried uchelgais Cymru i wella bioamrywiaeth a gwytnwch ecosystemau yng Nghymru ac yn gyfle i ddatblygu gweithredu adfer natur ar y cyd â mentrau polisi ehangach. Mae sesiynau rhyngweithio a chyfleoedd i gydweithio a chreu partneriaethau i’r dyfodol yn thema ganolog o’r digwyddiad hwn.

Mae gan Gymru ddeddfwriaeth unigryw ar gyfer darparu adfer natur a manteision lluosog ar gyfer ein hamgylchedd, economi a chymdeithas. Mae Cynllun Gweithredu Adfer Natur i Gymru, Deddf Amgylchedd (Cymru) a diwygio rheoli tir ar ôl Brexit oll yn ganolog i’r dull hwn o fynd ati. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn darparu fframwaith ar gyfer gwneud penderfyniadau wrth gyflawni buddion lluosog i genedlaethau’r presennol a’r dyfodol drwy gyfrwng cynllunio llesiant, a ddylai gael ei adlewyrchu yn ein dull newydd o fynd ati. Mae’r dull hwnnw’n amlinellu’r cyswllt rhwng amgylchedd, iechyd a llesiant, a’r cyfleoedd a’r heriau y dylem ni fynd i’r afael â nhw drwy gyfrwng cynlluniau a gweithredoedd mawr a bach.

Cynhadledd PBC - Trosolwg a Rhaglen Drafft fersiwn 2 20.08.2018

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt