Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru 2020

"Ymateb i’r argyfwng sy’n wynebu natur yng Nghymru"

Bydd y gynhadledd hon bellach yn cael ei chynnal ar-lein rhwng 23 a 27 Tachwedd

Mae’r gynhadledd yn rhad ac am ddim. Cofnodwch y dyddiad yn eich dyddiadur heddiw – bydd y system gofrestru ar-lein yn agor yn ddiweddarach yr hydref hwn.

Mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gweithredu dros fioamrywiaeth ac ecosystemau fynychu, i drafod, i rannu syniadau, i ddysgu ac i gydweithio er mwyn cyflawni'r Cynllun Gweithredu Adfer Natur yng Nghymru. Bydd unigolion allweddol o'r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol yn bresennol, ac mae'r gynhadledd yn hynod falch o gael croesawu Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig. Mae croeso i gynrychiolwyr fynychu'r gynhadledd bob dydd, neu fynychu ar ddyddiau neu sesiynau o'u dewis


Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru 2018

Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Fideos o gyflwyniadau’r gynhadledd.

Diolch enfawr i’r siaradwyr, cyfranwyr, cynadleddwyr am wneud cynhadledd yn llwyddiant mawr!

Cyflwyniadau Diwrnod 1

Yr oll mae natur yn ei darparu i ni … rhannu gwerthoedd a chymell camau gweithredu Yr Athro Julia Jones, Prifysgol Bangor

Cyflwyniadau Diwrnod 1

Adfer y cydbwysedd Duncan Sinclair, Partneriaeth Rhostir Powys

Cyflwyniadau Diwrnod 1

A yw chwyn tir âr wir yn bwysig? Cath Shellswell, Plantlife

Cyflwyniadau Diwrnod 1

Dathliad o LIFE – rhaglen yr UE sy'n cefnogi prosiectau amgylcheddol a chadwraeth natur. Catherine Duigan Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyflwyniadau Diwrnod 2

Mesur Effeithiau Iechyd a Llesiant Rhaglenni Amgylcheddol gan ddefnyddio Asesu'r Effaith ar Iechyd: Astudiaethau Achos o Gymru Nerys Edmonds, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cyflwyniadau Diwrnod 2

Geoamrywiaeth Bannau Brycheiniog – pam mae'n bwysig Alan Bowring, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Cyflwyniadau Diwrnod 2

Dysgu am Oes – swyddogaeth dysgu awyr agored mewn llesiant Tim Orrell, Cyngor Abertawe

Cyflwyniadau Diwrnod 1

Anerchiad gweinidogol Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Hannah Blythyn AC

Cyflwyniadau Diwrnod 1

Cadwraeth ar raddfa tirwedd: Defnyddio'r gorffennol i lywio'r dyfodol Dr Kevin Watts, Forestry Research

Cyflwyniadau Diwrnod 1

B-Lines Cymru Matt Shardlow, Buglife

Cyflwyniadau Diwrnod 2

Prif araith Yr amgylchedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol Jacob Ellis, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Cyflwyniadau Diwrnod 2

Coed Actif Cymru – Gwella iechyd a llesiant, datblygu hyder a dysgu sgiliau coetir Amie Andrews a Maggie Elsey-Cox, Coed Lleol

Cyflwyniadau Diwrnod 2

Adfer coed llydanddail brodorol a bioamrywiaeth ar Blanhigfa ar Safle Coetir Hynafol – cromlin ddysgu serth deunaw mlynedd o hyd! Sue Price, Ymddiriedolaeth Cadwraeth Rhiwperra

Cyflwyniadau Diwrnod 1

Diweddariad Polisi Llywodraeth Cymru Peter McDonald, Llywodraeth Cymru

Cyflwyniadau Diwrnod 1

Moroedd Byw Cymru: Yn Dangos Bywyd Gwyllt Morol Cymru Laura Evans a Beverley Phillips, Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru

Cyflwyniadau Diwrnod 1

Dangosydd Glöynnod Byw i Gymru Russel Hobson, Gwarchod Glöynnod Byw

Cyflwyniadau Diwrnod 2

Natur Iechyd Malcolm Ward, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cyflwyniadau Diwrnod 2

Ymgysylltu ieuenctid cymunedol amgylcheddol yn yr 21ail ganrif Francis Curran

Cyflwyniadau Diwrnod 2

Prosiect y Goedwig Hir Shane Hughes, Cadwch Gymru'n Daclus

Darllenwch am Gynadleddau Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru blaenorol

Cafodd Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru 2016 ei chynnal ym Mhrifysgol Bangor ar 7-8 Medi, gan ddod â llunwyr polisïau, ymarferwyr a’r diwydiant ynghyd i rannu syniadau a thrafod y cyfleoedd sydd ar gael mewn cyfnod ansicr.

Canolbwyntiodd y diwrnod cyntaf ar y polisi Adnoddau Naturiol Cenedlaethol a Chynllun Adfer Natur Cymru, a’r ail ddiwrnod ar fentrau bioamrywiaeth a gaiff eu rhoi ar waith gan ddiwydiannau a’r sialensiau o safbwynt gwireddu amcanion lles y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Aeth nifer o’r siaradwyr ati i drafod natur newid, gan bwysleisio pa mor bwysig yw hi i’r rheini sy’n ymhél â gwarchod natur addasu a darganfod ffyrdd newydd o weithio er mwyn delio â’r sialensiau lu. Roedd y Gynhadledd yn cyd-ddigwydd â chyhoeddi SoNaRR, sef yr Adroddiad ar Gyflwr Adnoddau Naturiol, gan Cyfoeth Naturiol Cymru, a chanolbwyntiwyd llawer ar beth fydd hyn yn ei olygu i Gymru. Yn anochel, fe fydd gadael yr Undeb Ewropeaidd yn esgor ar ffyrdd newydd o weithio.

Roedd gan y mynychwyr y dewis o fynd i weithdai SoNaRR, Adfer Coetiroedd Hynafol, y prosiect Caru Gwenyn a’r Cynllun Adfer Natur, neu fynd ar daith maes i Gors Erddreiniog ar Ynys Môn. Buont hefyd yn cymryd rhan mewn nifer o grwpiau trafod a sesiynau Holi ac Ateb gyda phanel o siaradwyr.

Wrth roi crynodeb byr o’r Gynhadledd, gofynnodd y Cadeirydd am gynnwys partneriaid newydd a chyflwyno newidiadau mawr yn y modd y mae pobl yn meddwl am natur. Yn aml, gall problemau gyda chyllid achosi anawsterau, ond gellir goresgyn y rhain trwy ymdrin â’r problemau mewn ffyrdd doeth a chreadigol.

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

7-8 Medi 2016, Prifysgol Bangor

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2016

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

9-10 Medi 2015, Prifysgol Aberystwyth

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2015

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

10-11 Medi 2014, Prifysgol Caerdydd

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2014

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

18-19 Medi 2013, Prifysgol Bangor

 1. Trafodaethau Cynadleddol 2013

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

12eg - 13fed Medi; Prifysgol Morgannwg, Pontypridd

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2012

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

14 & 15 Medi 2011

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2011

Cynhadledd PBC/LlCC 2010

15-16 Medi, Prifysgol Bangor

 1. Crynodebau a Chyflwyniadau Cynhadledd PBC 2010

Cynhadledd Cynllun Gweithredu'r DU ar Fioamrywiaeth 2010, 23 a 24 Tachwedd, Stirling

 1. Mae trafodion y gynhadledd ar gael erbyn hyn. Roedd thema'r gynhadledd yn adlewyrchu'r targedau bioamrywiaeth newydd ar gyfer y Cenhedloedd Unedig a'r Undeb Ewropeaidd

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

16 & 17 Medi 2009, Prifysgol Morgannwg

 1. Crynodeb a Chyflwyniadau Cynhadledd PBC 2009

Cynhadledd Cynllun Gweithredu’r DU ar Fioamrywiaeth 2008

‘Cyflawni dros Natur’

10–11 Medi, Prifysgol Aberystwyth

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2008

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru 2007

12fed - 13eg Medi, Prifysgol Wrecsam

Canolbwyntiodd cofnod y gynhadledd ar y sesiynau gweithdy

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2008 Canlyniadau gweithdai (Saesneg yn unig)

Gan gynnwys araith Weinidogol gan y Gweinidog Amgylchedd Hannah Blythyn AC, siaradwyr allweddol, sgyrsiau a gweithdai gan ymarferwyr, mae’r gynhadledd yn offeryn hanfodol wrth ystyried uchelgais Cymru i wella bioamrywiaeth a gwytnwch ecosystemau yng Nghymru ac yn gyfle i ddatblygu gweithredu adfer natur ar y cyd â mentrau polisi ehangach. Mae sesiynau rhyngweithio a chyfleoedd i gydweithio a chreu partneriaethau i’r dyfodol yn thema ganolog o’r digwyddiad hwn.

Mae gan Gymru ddeddfwriaeth unigryw ar gyfer darparu adfer natur a manteision lluosog ar gyfer ein hamgylchedd, economi a chymdeithas. Mae Cynllun Gweithredu Adfer Natur i Gymru, Deddf Amgylchedd (Cymru) a diwygio rheoli tir ar ôl Brexit oll yn ganolog i’r dull hwn o fynd ati. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn darparu fframwaith ar gyfer gwneud penderfyniadau wrth gyflawni buddion lluosog i genedlaethau’r presennol a’r dyfodol drwy gyfrwng cynllunio llesiant, a ddylai gael ei adlewyrchu yn ein dull newydd o fynd ati. Mae’r dull hwnnw’n amlinellu’r cyswllt rhwng amgylchedd, iechyd a llesiant, a’r cyfleoedd a’r heriau y dylem ni fynd i’r afael â nhw drwy gyfrwng cynlluniau a gweithredoedd mawr a bach.

Cynhadledd PBC - Trosolwg a Rhaglen Drafft fersiwn 2 20.08.2018

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt