Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru 2018 - Dim lle ar ôl - ymunwch â'n rhestr aros

#WBPConf2018

Mae cynhadledd nesaf WBP yn digwydd ar 19 a 20 Medi yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd. Mae’r gynhadledd yn ddigwyddiad rhad ac am ddim. Ymunwch â'n rhestr aros

Mae’r gynhadledd yn ddigwyddiad pwysig yng nghalendr y byd amgylcheddol, ac yn gyfle i’r gymuned fioamrywiaeth yng Nghymru ystyried ein safle presennol ar adfer natur, tynnu sylw at weithredoedd allweddol ar gyfer y dyfodol; a chryfhau’r cysylltiadau â chynllunio llesiant.

Ymunwch â ni ar gyfer:
 • Diweddariadau a mentrau i hybu bioamrywiaeth a gwytnwch ecosystemau yng Nghymru
 • Sgyrsiau cyfarfod llawn gydag ystod o siaradwyr
 • Sesiynau rhyngweithiol, gweithdai, stondinau arddangos, a mwy
 • Rhwydweithio, cydweithio a rhannu arfer da
 • Arddangosfeydd i’ch ysbrydoli yn yr Amgueddfa Genedlaethol

Cynhadledd PBC 2018 nodwch y dyddiad

Mae croeso i unrhyw un â diddordeb mewn bioamrywiaeth a gweithredu ecosystemau yng Nghymru i fynychu i drafod, rhannu syniadau a chydweithio ar fioamrywiaeth a gweithredu ecosystemau yng Nghymru. Bydd pobl allweddol o’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol yn bresennol ac mae’r gynhadledd yn falch iawn o groesawu Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn ar fore’r diwrnod cyntaf. Croesewir cynadleddwyr i fynychu’r gynhadledd dros ddeuddydd neu ar ddiwrnod o’u dewis.

Gan gynnwys araith Weinidogol gan y Gweinidog Amgylchedd Hannah Blythyn AC, siaradwyr allweddol, sgyrsiau a gweithdai gan ymarferwyr, mae’r gynhadledd yn offeryn hanfodol wrth ystyried uchelgais Cymru i wella bioamrywiaeth a gwytnwch ecosystemau yng Nghymru ac yn gyfle i ddatblygu gweithredu adfer natur ar y cyd â mentrau polisi ehangach. Mae sesiynau rhyngweithio a chyfleoedd i gydweithio a chreu partneriaethau i’r dyfodol yn thema ganolog o’r digwyddiad hwn.

Mae gan Gymru ddeddfwriaeth unigryw ar gyfer darparu adfer natur a manteision lluosog ar gyfer ein hamgylchedd, economi a chymdeithas. Mae Cynllun Gweithredu Adfer Natur i Gymru, Deddf Amgylchedd (Cymru) a diwygio rheoli tir ar ôl Brexit oll yn ganolog i’r dull hwn o fynd ati. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn darparu fframwaith ar gyfer gwneud penderfyniadau wrth gyflawni buddion lluosog i genedlaethau’r presennol a’r dyfodol drwy gyfrwng cynllunio llesiant, a ddylai gael ei adlewyrchu yn ein dull newydd o fynd ati. Mae’r dull hwnnw’n amlinellu’r cyswllt rhwng amgylchedd, iechyd a llesiant, a’r cyfleoedd a’r heriau y dylem ni fynd i’r afael â nhw drwy gyfrwng cynlluniau a gweithredoedd mawr a bach.

Cynhadledd PBC - Trosolwg a Rhaglen Drafft fersiwn 1 20.07.2018

Cofrestru

Mae Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru (PBC) bellach wedi’i harchebu’n llawn - ymunwch â'n rhestr aros https://cynhadledd-partneriaeth-bioamrywiaeth-cymr...

Gall cynadleddwyr gofrestru ar gyfer y naill ddiwrnod neu’r llall o’r gynhadledd, neu’r ddau. Gall cynadleddwyr hefyd archebu i ymuno â PBC mewn derbyniad rhwydweithio gyda’r hwyr a gynhelir yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Digwyddiad rhad ac am ddim yw’r gynhadledd, a darperir cinio a lluniaeth ysgafn. Darperir canapés a diodydd meddal yn y derbyniad rhwydweithio hwyr (rhaid talu am ddiodydd alcoholaidd).

Archebwch i gadw eich lle erbyn 10 Medi os gwelwch yn dda. Argymhellir archebu’n gynnar am fod lleoedd yn gyfyngedig, a bu gordanysgrifio ar gyfer cynadleddau’r gorffennol. Rhoddir lleoedd ar sail y cyntaf i’r felin fel arfer, ond mae PBC yn neilltuo’r hawl i reoli’r archebion er mwyn sicrhau cydbwysedd cynrychioliadol o gynadleddwyr. Rhoddir blaenoriaeth i aelodau rhwydwaith PBC a sefydliadau sy’n ymwneud â chynllunio cadwraeth natur a gwella bioamrywiaeth yng Nghymru.

Rhaid i gynadleddwyr archebu llety’n annibynnol. Edrychwch ar Cynllunio eich ymweliad.

Cysylltwch â ni os gwelwch yn dda os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Nodyn

Mae cynhadledd PBC yn defnyddio’r rhaglen 3ydd parti Eventbrite i goladu archebion ac mae’n casglu gwybodaeth fel enw, e-bost, rhif ffôn, cyfeiriad, anghenion dietegol ac anghenion arbennig eraill Gallwch weld polisi preifatrwydd Eventbrite yma. Mae Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru wedi ymrwymo i ddiogelu a pharchu eich preifatrwydd a bydd ond yn defnyddio eich data i bwrpas archebu ar gyfer y gynhadledd, a bydd ond yn dal eich data cyhyd ag y bo’i angen i wasanaethau digwyddiad y gynhadledd. Gallwch weld Polisi Preifatrwydd llawn PBC yma.

Ceir testun sefydlog na ellir ei olygu o fewn Eventbrite sy’n golygu na allwn ddarparu’r broses archebu yn gyfan gwbl yn y Gymraeg. Rydym yn ymddiheuro am yr anghyfleuster hwn.Cynllunio eich ymweliad

Gwybodaeth am y lleoliad, teithio a llety.

Lleoliad Cyfeiriad

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Hygyrchedd y lleoliad

I gael cyngor ynghylch hygyrchedd, ewch i museum.wales/cardiff/visit

Teithio

Mae’n hawdd cyrraedd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar y trên, bws, ar droed / beic neu yn y car. Ewch i amgueddfa.cymru/caerdydd/ymweld i gael gwybodaeth teithio.

Llety

Mae angen i gynadleddwyr logi llety’n annibynnol. Ceir nifer o westai, tai llety a hosteli gerllaw’r lleoliad, yn enwedig ynghanol y ddinas ac ar hyd Ffordd y Gadeirlan. Gellir dod o hyd iddynt yn hawdd ar-lein, a rhestrir rhai enghreifftiau ohonynt isod.

 1. Angel Hotel
 2. Holiday Inn Cardiff City Centre
 3. IBIS Budget Cardiff Centre
 4. Park Inn by Radisson
 5. Premier Inn Cardiff City Centre
 6. Sports Wales, Sophia Gardens
 7. The Royal Hotel Cardiff
 8. Travelodge Cardiff Central Queen Street and Cardiff Central
 9. YHA Cardiff Central

Caru Gwenyn

Workshop

Field trip

Darllenwch am Gynadleddau Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru blaenorol

Cafodd Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru 2016 ei chynnal ym Mhrifysgol Bangor ar 7-8 Medi, gan ddod â llunwyr polisïau, ymarferwyr a’r diwydiant ynghyd i rannu syniadau a thrafod y cyfleoedd sydd ar gael mewn cyfnod ansicr.

Canolbwyntiodd y diwrnod cyntaf ar y polisi Adnoddau Naturiol Cenedlaethol a Chynllun Adfer Natur Cymru, a’r ail ddiwrnod ar fentrau bioamrywiaeth a gaiff eu rhoi ar waith gan ddiwydiannau a’r sialensiau o safbwynt gwireddu amcanion lles y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Aeth nifer o’r siaradwyr ati i drafod natur newid, gan bwysleisio pa mor bwysig yw hi i’r rheini sy’n ymhél â gwarchod natur addasu a darganfod ffyrdd newydd o weithio er mwyn delio â’r sialensiau lu. Roedd y Gynhadledd yn cyd-ddigwydd â chyhoeddi SoNaRR, sef yr Adroddiad ar Gyflwr Adnoddau Naturiol, gan Cyfoeth Naturiol Cymru, a chanolbwyntiwyd llawer ar beth fydd hyn yn ei olygu i Gymru. Yn anochel, fe fydd gadael yr Undeb Ewropeaidd yn esgor ar ffyrdd newydd o weithio.

Roedd gan y mynychwyr y dewis o fynd i weithdai SoNaRR, Adfer Coetiroedd Hynafol, y prosiect Caru Gwenyn a’r Cynllun Adfer Natur, neu fynd ar daith maes i Gors Erddreiniog ar Ynys Môn. Buont hefyd yn cymryd rhan mewn nifer o grwpiau trafod a sesiynau Holi ac Ateb gyda phanel o siaradwyr.

Wrth roi crynodeb byr o’r Gynhadledd, gofynnodd y Cadeirydd am gynnwys partneriaid newydd a chyflwyno newidiadau mawr yn y modd y mae pobl yn meddwl am natur. Yn aml, gall problemau gyda chyllid achosi anawsterau, ond gellir goresgyn y rhain trwy ymdrin â’r problemau mewn ffyrdd doeth a chreadigol.

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

7-8 Medi 2016, Prifysgol Bangor

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2016

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

9-10 Medi 2015, Prifysgol Aberystwyth

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2015

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

10-11 Medi 2014, Prifysgol Caerdydd

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2014

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

18-19 Medi 2013, Prifysgol Bangor

 1. Trafodaethau Cynadleddol 2013

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

12eg - 13fed Medi; Prifysgol Morgannwg, Pontypridd

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2012

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

14 & 15 Medi 2011

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2011

Cynhadledd PBC/LlCC 2010

15-16 Medi, Prifysgol Bangor

 1. Crynodebau a Chyflwyniadau Cynhadledd PBC 2010

Cynhadledd Cynllun Gweithredu'r DU ar Fioamrywiaeth 2010, 23 a 24 Tachwedd, Stirling

 1. Mae trafodion y gynhadledd ar gael erbyn hyn. Roedd thema'r gynhadledd yn adlewyrchu'r targedau bioamrywiaeth newydd ar gyfer y Cenhedloedd Unedig a'r Undeb Ewropeaidd

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

16 & 17 Medi 2009, Prifysgol Morgannwg

 1. Crynodeb a Chyflwyniadau Cynhadledd PBC 2009

Cynhadledd Cynllun Gweithredu’r DU ar Fioamrywiaeth 2008

‘Cyflawni dros Natur’

10–11 Medi, Prifysgol Aberystwyth

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2008

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru 2007

12fed - 13eg Medi, Prifysgol Wrecsam

Canolbwyntiodd cofnod y gynhadledd ar y sesiynau gweithdy

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2008 Canlyniadau gweithdai (Saesneg yn unig)

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt