Adran 6 – Y ddyletswydd bioamrywiaeth a chydnerthedd ecosystemau

Cyflwynodd Adran 6, Rhan 1, o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 ddyletswydd ehangach ar fioamrywiaeth a chydnerthedd ecosystemau (dyletswydd A6) ar gyfer awdurdodau cyhoeddus wrth arfer swyddogaethau sy’n berthnasol i Gymru.

Mae dyletswydd A6 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau cyhoeddus geisio cynnal a gwella bioamrywiaeth cyn belled ag y bod hynny’n gyson ag arfer eu swyddogaethau’n briodol, gan hyrwyddo cydnerthedd ecosystemau wrth wneud hynny.

Mae'r canllawiau cyfredol ar ddyletswydd Adran 6 i'w gweld yma dolenAr hyn o bryd mae awdurdodau cyhoeddus yn llunio cynlluniau Adran 6 a bydd cynlluniau terfynol yn cael eu cyhoeddi isod. Mae cynlluniau Adran 6 a gwblhawyd yn cael eu dangos isod.

Awdurdodau Lleol

Gwynedd

Pen-y-bont ar Ogwr (i ddilyn)

Sir Caerfyrddin

Sir Flint (i ddilyn)

Sir Fynwy (i ddilyn)

Castell-nedd Port Talbot

Cyrff Statudol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Awdurdodau Cyhoeddus

Dŵr Cymru 'Neilltuo amser ar gyfer natur'


Enghreifftiau o arfer da sydd ar gael i sefydliadau i’w defnyddio a’u haddasu wrth gyflawni dyletswydd Adran 6. Bydd rhagor o enghreifftiau yn cael eu hychwanegu wrth i’r adran hon ddatblygu.

Mae canllawiau ar gyfer adroddiadau Adran 6 yn cael eu datblygu. Gofynnir i awdurdodau cyhoeddus gyhoeddi erbyn diwedd 2019 pa fesurau a gymerwyd ganddynt i gydymffurfio â’r ddyletswydd ac yna bob tair blynedd ar ôl y dyddiad hwn.

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt