Lleol i chi

Mae partneriaethau natur lleol yn gweithredu ym mhob rhan o Gymru gan gynnig canolbwynt i gyflawni amcanion y Cynllun Adfer Natur a Rheolaeth Gynaliadwy o Adnoddau Naturiol ar lefel leol, yn ogystal â chyfrannu at nifer o nodau Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae gan Gymru rwydwaith cryf o gydgysylltwyr bioamrywiaeth, ecolegwyr a staff cefn gwlad cysylltiedig i helpu i ateb eich cwestiynau am fioamrywiaeth a chefn gwlad yn eich ardal. Defnyddiwch y dolenni ar y dde i weld manylion cyswllt ar gyfer cysylltiadau lleol yng Nghymru.

Mae gan Warchodfeydd Natur Lleol nodweddion naturiol sydd o ddiddordeb arbennig i’w hardaloedd ac sy’n cynnig cyfleoedd i bobl astudio, dysgu neu fwynhau natur. Mae gan lawer o awdurdodau lleol Warchodfeydd Natur Lleol dynodedig. Mae mwy na 90 yng Nghymru sy’n cynnig cyfleoedd i bobl ac i fywyd gwyllt.

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt