Cyflwyno plant i Natur

'Ni ddylai cyswllt â byd natur fod yn rhywbeth i’r breintiedig yn unig. Mae’n hanfodol i ddatblygiad personol ein plant.' Syr David Attenborough

"Fe fyddwn ni ar ein colled yn gorfforol, yn feddyliol ac yn ysbrydol pe bai ein plant yn cael eu hamddifadu o gyswllt â byd natur. Ni ddylai cyswllt â byd natur fod yn rhywbeth i'r breintiedig yn unig. Mae'n hanfodol i ddatblygiad personol ein plant." Syr David Attenborough

 • Gorddatblygu a chynllunio o amgylch llefydd
 • Diffyg cyfleoedd chwarae distrwythur
 • Diffyg dysgu amgylcheddol yn y cwricwlwm
 • Traffig a diogelwch ar y ffyrdd
 • Masnacheiddio chwarae
 • Prynwriaeth a hysbysebu i blant
 • Diwylliant sy'n ofn mentro
 • Canfyddiadau tuag at berygl dieithriaid
 • Cynnydd yn yr amser a dreulir o flaen sgrin
 • Rhieni sydd â llai a llai o amser rhydd
 • Mannau gwyrdd sy'n crebachu

Eco-Sgolion - Cadwch Gymru'n Daclus
Rhaglen wobrwyo ryngwladol yw Eco-Sgolion sy'n arwain ysgolion ar eu taith tuag at gynaliadwyedd, gan ddarparu fframwaith i helpu i wneud yr egwyddorion hyn yn rhan annatod o fywyd ysgol. Mae ymuno ag Eco-Sgolion yn syml; gall ysgolion gofrestru am ddim arlein.

'Mae Cadwch Gymru'n Daclus yn credu'n gryf fod ein rhaglen Eco-Sgolion yn ysbrydoli a grymuso disgyblion i fod yn arweinwyr o fewn eu cymunedau. Mae'n lledaenu'r profiadau addysgol y tu hwnt i'r dosbarth, er mwyn datblygu agweddau ac ymrwymiad cyfrifol ac ystyrlon yn y cartref a'r gymuned ehangach.' Cadwch Gymru'n Daclus

Cyflwyno plant i Natur

Every Child Wild - Yr Ymddiriedolaethau Natur
Mae tystiolaeth wedi bod yn tyfu ers sawl blwyddyn sy'n pwysleisio'r buddion o ran iechyd a'r buddion cymdeithasol a geir o gyswllt â byd natur i bob oed. Mae plant yn hapusach, yn iachach ac yn fwy creadigol pan maent wedi'u cysylltu â byd natur. Dylai hyn fod ar gael nid i ambell un yn unig, ond i bob plentyn ym Mhrydain. Mae'r Ymddiriedolaethau Natur yn cyrraedd tua hanner miliwn o blant y flwyddyn drwy eu haelodaeth ieuenctid a'u gwaith gydag ysgolion.

Gallwch ganfod yr Ymddiriedolaeth Natur yn eich ardal chi yma a gweld y map o glybiau natur i blant a phobl ifanc yma.

Ysgol Goedwig Cymru

Mae ystod eang o adnoddau ar gael i aelodau, gan gynnwys taflenni gwybodaeth ar weithgareddau, gemau, ryseitiau a sut i greu crefftau amrywiol yn eich sesiynau. Ceir hefyd nifer o ddogfennau defnyddiol a ddatblygwyd gan arweinwyr Ysgol Goedwig profiadol ac yn ystod sesiynau hyfforddi CPD - gan gynnwys Rheoli Coetiroedd, Asesiadau o Effaith Amgylchedd a Llawlyfr Polisïau a Gweithdrefnau.

Ysgol Goedwig Cymru

Dysgu Drwy Dirweddau

Dysgu Drwy Dirweddau Cymru yw rhaglen LTL (Learning Through Landscapes) yng Nghymru. Elusen ar gyfer Prydain gyfan yw LTL sy'n mynd ati i gyfoethogi'r cyfleoedd i blant ddysgu a chwarae yn yr awyr agored. Ble bynnag y mae'n bosib rydym yn annog pobl ifanc i ddweud eu dweud ar y ffordd y mae eu tir yn cael ei ddefnyddio a'i wella. O ganlyniad maent yn dysgu i greu rhywbeth gwerthfawr a gofalu amdano; mae eu hunanbarch yn cynyddu a'u hymddygiad yn gwella, ynghyd â'u potensial i ddysgu a llwyddo.

Plant2Plate Campaign - WWF
Mae Plant2Plate yn canolbwyntio ar yr hyn y gellir ei wneud i gynhyrchu a phrynu bwyd mewn ffordd gynaliadwy nad yw'n niweidio ein planed. I gefnogi ysgolion yn yr ymgyrch, datblygodd WWF adnoddau a gweithgareddau gwych, yn gysylltiedig â'r cwricwlwm, ar gyfer disgyblion cyfnod allweddol 1 a 2, a'u pwrpas oedd helpu i gyflwyno disgyblion i faterion yn ymwneud â bwyd a chynaliadwyedd.

Mae tyfu bwyd yn yr ysgol yn weithgaredd gwych i ddisgyblion o bob oed. Mae ein canllawiau Food for Thought a Growing Guide yn cynnig syniadau ymarferol, gan gynnwys calendr tyfu bwyd ardderchog, gan gynnwys y prif agweddau ar dyfu bwyd.

Trefi Taclus - Cadwch Gymru'n Daclus
Menter gymunedol yw Trefi Taclus sy'n mynd ati i helpu grwpiau gwirfoddol i gymryd rheolaeth dros eu hamgylchedd lleol. Mae tir a dyfrffyrdd diffaith yn effeithio ar gymunedau ledled Cymru - mannau sydd wedi'i esgeuluso dros amser. Mae'r safleoedd yma'n faich ar eu cymunedau, yn difetha'r amgylchedd leol ac yn hybu ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae Trefi Taclus yn nodi cyfnod newydd o gynnwys y gymuned ac yn cynnig cyfle i gynnwys ysgolion a phlant lleol wrth ofalu am y gymuned.

The Wild Network
Mae gan The Wild Network genhadaeth i helpu plant i grwydro drwy fyd natur, chwarae ym myd natur a byw bywydau sy'n llawn cysylltiadau â byd natur. Dechreuodd The Wild Network gyda ffilm arbennig o'r enw Project Wild Thing (a gefnogwyd gan Green Lions, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Sefydliad Britdoc, RSPB, Play England, Play Scotland, Chwarae Cymru, Uned Datblygu Cynaliadwy GIG, TFT, Coed Cadw, AMV BBDO, Good for Nothing, Do Lectures, TYF Adventures, Prosiect Eden ac Al Kennedy).

Elfennau Gwyllt
Menter gymdeithasol yw Elfennau Gwyllt sy'n mynd ati i annog pobl i'r awyr agored ac yn nes at fyd natur. Mae Elfennau Gwyllt yn trefnu ysgolion coedwig a chynlluniau chwarae mewn cymunedau yng Ngwynedd, Conwy ac Ynys Môn, gan roi cyfle i oedolion a phlant fwynhau'r byd natur o'u cwmpas.

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt