Natur yn Sir Ddinbych

Cynefinoedd a Rhywogaethau yn Sir Ddinbych
Yn Sir Ddinbych rydym yn ffodus o gael amrywiaeth o gynefinoedd pwysig ar garreg ein drws – o rostiroedd grug i dwyni tywod yr arfordir, o goetiroedd i laswelltiroedd calchfaen – ac mae’r rhain yn cynnal casgliad o rywogaethau. Mae’r prif rai’n cynnwys y grugiar ddu, y pathew, llyffant y twyni a madfall y tywod. A dyma’r unig fan yng Nghymru ble ceir blodyn y sir – briwlys y calch.

Partneriaeth y Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol
Mae Sir Ddinbych yn rhan o Bartneriaeth CGBLl Gogledd Ddwyrain Cymru, sy’n dwyn ynghyd waith bioamrywiaeth yng Nghonwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam. Mae’r Bartneriaeth yn uno sefydliadau pwysig, gan gynnwys Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd, Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Ddwyrain Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru yn ogystal â sefydliadau lleol ac unigolion sydd â diddordeb. Rydym yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn.

Prosiectau Bioamrywiaeth
Rydym yn cynnal amryw o brosiectau bioamrywiaeth gyda gwahanol bartneriaid. Mae rhai prosiectau cyfredol yn cynnwys gwella cynefinoedd ar gyfer llygoden bengron y dŵr ar Afon Chwiler, adfer meryw ar Fryniau Prestatyn, rheoli jac y neidiwr a darparu blychau nythu ar gyfer y dylluan wen.

Cyswllt

Parc Gwledig Loggerheads
Fford y Ruthin
Yr Wyddgrug
CH7 5LH

Ffôn: 01824 712762
Ebost: joel.walley@sirddinbych.gov.uk
Gwefan: clicwch yma

Mae Sir Ddinbych yn aelod gwerthfawr o Rwydwaith Partneriaeth Natur Lleol Cymru gyfan

Partneriaethau Natur Lleol CymruBio net

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt