Adrodd am Ddyletswydd Bioamrywiaeth

Mae gofyn i awdurdodau cyhoeddus gyflwyno adroddiad ar yr hyn y maent wedi ei wneud i gydymffurfio â dyletswydd adran 6. Mae gofyn i awdurdodau cyhoeddus gyflwyno adroddiad ar yr hyn y maent wedi ei wneud i gydymffurfio â dyletswydd adran 6. Y dyddiad cau ar gyfer y rownd adrodd gyntaf oedd diwedd 2019, y dyddiad cau ar gyfer yr ail rownd adrodd yw diwedd 2022.
Mae pob awdurdod cyhoeddus yn rhydd i ddewis ei ddull ei hun o adrodd. Gallwch ymgorffori eich adroddiad fel rhan o’ch systemau adrodd arferol megis adroddiad blynyddol, neu fel dogfen adroddiad unigol. Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio arweiniad adrodd sy’n cynnwys fformat, cynnwys a thempled awgrymedig ar gyfer cofnodi’r camau gweithredu a gymerwyd, ynghyd â rhestru dulliau posibl o fonitro a mesur y dangosyddion y gellid eu defnyddio.
Mae’r canllaw hefyd yn cynnwys gwybodaeth i’ch helpu i adolygu eich cynllun a6 yn dilyn eich adroddiad.

Adran 6 Adroddiadau - Yr Ail Rownd Adrodd (2022)

Caiff rhestr o adroddiadau adran 6 eu hychwanegu at y dudalen pan gânt eu cyhoeddi gan yr awdurdod priodol

Abertawe S6 wedi’i gwblhau – disgwyl am ddolen rhyngrwyd allanol i’r adroddiad

Blaenau Gwent

Caerphilly S6 wedi’i gwblhau – disgwyl am ddolen rhyngrwyd allanol i’r adroddiad

Casnewydd

Castell-nedd Port Talbot

Conwy Adroddiad adran 6 Conwy (2019-2022) yn ei le. Cynllun adran 6 wedi'i ddiweddaru (2023-26) wedi'i gwblhau

Eryri S6 wedi’i gwblhau – disgwyl am ddolen rhyngrwyd allanol i’r adroddiad

Gwynedd Adroddiad a6 yn cael ei gynnwys yn Adroddiad Blynyddol y Cynllun Argyfwng Hinsawdd a Natur

Merthyr Tudful

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (Maeadroddiad Adran 6 wedi’i gynnwys yng nghynllun Corfforaethol neu fusnes yr awdurdod, neu mewn cynllun arall gandd)

Pen-y-bont ar Ogwr

Powys CC (Maeadroddiad Adran 6 wedi’i gynnwys yng nghynllun Corfforaethol neu fusnes yr awdurdod, neu mewn cynllun arall gandd)

Rhondda Cynon Taf ac Atodiad A

Sir Benfro

Sir y Fflint

Sir Fynwy

Torfaen

Ynys Môn

Addysg a Gwella Iechyd Cymru Adroddiad

Cafodd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Chwaraeon Cymru

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Companies House

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru -Adroddiad Adran 6 wedi'i gynnwys yn adroddiad blynyddol yr awdurdod

Crown Estate Adroddiad S6 wedi’i gwblhau – disgwyl am ddolen rhyngrwyd allanol i’r adroddiad

Cyfoeth Naturiol Cymru- Adroddiad Adran 6 wedi'i gynnwys yn adroddiad blynyddol yr awdurdod

DVLA

Dŵr Cymru

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Hafren Dyfrdwy S6 wedi’i gwblhau – disgwyl am ddolen rhyngrwyd allanol i’r Iechyd Cyhoeddus Cymru

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel DdaMae Adroddiad Adran 6 Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi'i gynnwys yn yr adroddiad blynyddol ac adroddiad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yr awdurdod. Cysylltwch â'r sefydliad i dderbyn copi o'r adroddiadau.

Intellectual Property Office

National Grid

Office of Rail and Road

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Prifysgol Abertawe S6 wedi’i gwblhau – disgwyl am ddolen rhyngrwyd allanol i’r adroddiad

Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Bangor

Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Prifysgol Glyndŵr

Trafnidiaeth Cymru

Trinity House

Wales & West Utilities


Adran 6 Adroddiadau - Yr Ail Rownd Adrodd

Fersiwn Mawrth 2024
Bydd y pdf yn cael ei ddiweddaru wrth i adroddiadau gael eu cyflwyno.


Nid yw Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru yn gyfrifol am gynnwys neu ddiogelwch gwefannau allanol. Os oes amheuaeth, edrychwch ar bolisi diogelwch eich sefydliad cyn clicio ar ddolenni allanol.

Adran 6 Adroddiadau (2019)

Rhestr o adroddiadau adran 6 o’r rownd adrodd gyntaf

Abertawe Saesneg yn unig

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (Maeadroddiad Adran 6 wedi’i gynnwys yng nghynllun Corfforaethol neu fusnes yr awdurdod, neu mewn cynllun arall gandd)

Caerphilly S6 wedi’i gwblhau – disgwyl am ddolen rhyngrwyd allanol i’r adroddiad

Casnewydd

Castell-nedd Port Talbot

Conwy Saesneg yn unig

Merthyr Tudfil

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog S6 wedi’i gwblhau – disgwyl am ddolen rhyngrwyd allanol i’r adroddiad

Parc Genedlaethol Eryri S6 wedi’i gwblhau – disgwyl am ddolen rhyngrwyd allanol i’r adroddiad

Rhondda Cynon Taf Saesneg yn unig – Cymraeg i ddod

Sir Benfro Saesneg yn unig

Sir Caerfyrddin

Sir Ddinbych Saesneg yn unig – Cymraeg i ddod

Sir Fynwy Saesneg yn unig – Cymraeg i ddod

Sir Fflint Saesneg yn unig – Cymraeg i ddod


British Council Cymru

Dŵr Cymru

Associated British Ports -Adroddiad S6 wedi’i gwblhau – disgwyl am ddolen rhyngrwyd allanol i’r adroddiad

Prifysgol Abertawe S6 wedi’i gwblhau – disgwyl am ddolen rhyngrwyd allanol i’r adroddiad

Prifysgol Caerdydd

BwrddIechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Yr Awdurdod Glo

Comisiynydd Plant

Tŷ’r Cwmnïau

Ystad y Goron

DVLA

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Hafren Dyfrdwy

Ministry of Justice S6 wedi’i gwblhau – disgwyl am ddolen rhyngrwyd allanol i’r adroddiad

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Office of Rail and Road

Swyddfa Eiddo Deallusol

Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Y Grid Cenedlaethol

Network Rail

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (cynllun ac adroddiad cyfun)- disgwyl am ddolen rhyngrwyd allanol i’r adroddiad

Y SwyddfaYstadegau Gwladol

Offwat

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Trafnidiaeth Cymru S6 wedi’i gwblhau – disgwyl am ddolen rhyngrwyd allanol i’r adroddiad

Y Comisiwn Archwilio yng Nghymru

Wales and West Utilities

Nid yw Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru yn gyfrifol am gynnwys neu ddiogelwch gwefannau allanol. Os oes amheuaeth, edrychwch ar bolisi diogelwch eich sefydliad cyn clicio ar ddolenni allanol.

Cyngor Cymuned Dolbenmaen

Cyngor Cymuned Llanferres CC

Cyngor Tref Y Bala

Abertillery and Llanhilleth Community Council +

Acton Community Council

Ambleston Community Council

Bishton Community Council

Mumbles Community Council

Nantyglo & Blaina Town Council

Penrice Community Council

St Asaph City Council City Council

Mae’r Cynghorau Tref a Chymuned canlynol wedi llunio adroddiadau Adran 6, ond nid ydynt ar gael hyd yma ar eu gwefannau perthnasol. Cysylltwch â chlerc y Cyngor Tref a Chymuned perthnasol am gopi.

Barry Town Council
Bausley with Criggion Community Council
Bedwas, Trethomas & Machen Community Council
Brackla Community Council
Builth Wells Community Council
Burton Community Council
Coity Higher Community Council
Cyngor Cymuned y Ferwig
Dinas Powys Community Council
Draethen, Waterloo & Rudry Community Council
Felinfach Community Council
Goetre Community Council
Grosmont Fawr Community Council
Hirwaun & Penderyn Community Council
Johnston Community Council
Kerry Community Council
Langors Community Council
Llanddarog Community Council
Llandough Community Council
Llanfair Community Council
Llanferres Community Council
Llanfihangel Community Council
Lanfoist Fawr Community Council
Llanfyllin Town Council
Llangattock Community Council
Llangynog Community Council
Llangynyw Community Council
Llanrhidian Community Council
Llanvaches Community Council
Llanwddyn Community Council
Llwchwr Town Council
Mochdre with Penstrwed Community Council
Monmouth Town Council
Northop Hall Community Council
Old Radnor Community Council
Penhow Community Council

Pentyrch Town and Community Council

Penyrheol Community Council
Petersom-super-Ely Community Council
Portskewitt Community Council
Puncheston Community Council
Redwick Community Council
Rosemarket Community Council
Cwnbran Community Council
Tregynon Community Council
Tontrefail and District Community Council
Van Community Council
Valley Community Council
Welsh St Donats Community Council
Wentlooge Community Council
Yscir Community Council


Yn ôl brif dudalen adran 6

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt