Adrodd am Ddyletswydd Bioamrywiaeth

Mae gofyn i awdurdodau cyhoeddus gyflwyno adroddiad ar yr hyn y maent wedi ei wneud i gydymffurfio â dyletswydd adran 6. Dylid cyflwyno’r adroddiad ar ddiwedd 2019 ac yna ar ddiwedd pob trydedd flwyddyn wedi hynny.
Mae pob awdurdod cyhoeddus yn rhydd i ddewis ei ddull ei hun o adrodd. Gallwch ymgorffori eich adroddiad fel rhan o’ch systemau adrodd arferol megis adroddiad blynyddol, neu fel dogfen adroddiad unigol. Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio arweiniad adrodd sy’n cynnwys fformat, cynnwys a thempled awgrymedig ar gyfer cofnodi’r camau gweithredu a gymerwyd, ynghyd â rhestru dulliau posibl o fonitro a mesur y dangosyddion y gellid eu defnyddio.
Mae’r canllaw hefyd yn cynnwys gwybodaeth i’ch helpu i adolygu eich cynllun a6 yn dilyn eich adroddiad.

Adran 6 Adroddiadau

Bydd rhestr o Adroddiadau a6 yn cael ei hychwanegu at y dudalen pan fydd y rhain yn cael eu cyhoeddi gan yr awdurdod cyhoeddus perthnasol.

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Sir Caerfyrddin

Sir Ddinbych Saesneg yn unig – Cymraeg i ddod

Sir Fynwy Saesneg yn unig – Cymraeg i ddod

Sir Fflint Saesneg yn unig – Cymraeg i ddod

Casnewydd

Castell-nedd Port Talbot

Sir Benfro adroddiad wedi’i gwblhau – disgwyl am ddolen allanol i’r adroddiad

Rhondda Cynon Taf Saesneg yn unig – Cymraeg i ddod

Parc Genedlaethol Eryri

Abertawe adroddiad wedi’i gwblhau – disgwyl am ddolen allanol i’r adroddiad

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (Maeadroddiad Adran 6 wedi’i gynnwys yng nghynllun Corfforaethol neu fusnes yr awdurdod, neu mewn cynllun arall gandd)

Yn ôl brif dudalen adran 6

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt