Rhaglen Anghenion Tystiolaeth ac Ymchwil Bioamrywiaeth ac Ecosystemau (BEERN)

Nod Rhaglen Anghenion Tystiolaeth ac Ymchwil Bioamrywiaeth ac Ecosystemau (BEERN) yw adnabod a mynd i’r afael ag anghenion tystiolaeth ac ymchwil bioamrywiaeth ac ecosystemau a fydd yn cyflenwi ac yn effeithio ar flaenoriaethau polisi a chyflenwi yng Nghymru, yn enwedig y rheini a amlinellir gan Gynllun Adfer Natur Cymru.

Mae’r rhaglen yn ymgysylltu â’r gymuned ymchwil yng Nghymru a’r tu hwnt, yn cyflenwi ymdriniaethau newydd ac yn integreiddio gyda dulliau cyfredol i sicrhau darpariaeth dda o dystiolaeth a chyngor i Lywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, y sector amgylcheddol ehangach ac eraill.

Mae’r rhaglen yn ceisio:
  • Dwyn ynghyd ymarferwyr, llunwyr polisi ac academyddion o Gymru gyfan i adnabod bylchau yn ein sylfaen dystiolaeth;
  • Darparu dull a llwybr i drosi’r bylchau hyn yn brosiectau ymchwil y gellir eu cyflenwi;
  • Blaenoriaethu ac ariannu prosiectau yn ôl yr angen (ar sail blaenoriaethau polisi a chyflenwi)
Darllen mwy am y rhaglen:
  1. Nodyn Briffio
  2. Strwythur Rhaglen – lle mae’n ffitio
  3. Crynodeb o brosiectau ymchwil y rhoddir grantiau iddynt 2019

Mae’r rhaglen yn datblygu, yn adfywio ac yn cryfhau gwaith Prosiect Bylchau Tystiolaeth Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru. Diolchwn i bawb a gyfrannodd at y prosiect.

Grŵp Llywio

Mae grŵp llywio yn goruchwylio gweithredu’r rhaglen. Ymhlith ei aelodau y mae Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur, Plantlife, RSPB, Cyswllt Amgylchedd Cymru a’r Ymddiriedolaeth Natur.

Gweithdai

Mae’r rhaglen yn cynnal cyfres o weithdai â thema a fydd yn helpu i hwyluso’r cydweithio ac adnabod bylchau ac anghenion tystiolaeth ac ymchwil. Mae’r cyntaf o’r rhain ar ‘Gadernid Ecosystem a’i gymhwysiad ymarferol i Gymru’ ar 11 Mehefin 2018.

Anghenion Tystiolaeth Bioamrywiaeth Forol Cyfoeth Naturiol Cymru

Yn ddiweddar mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi adnabod anghenion tystiolaeth blaenoriaeth yn ymwneud â pheth o’u gwaith bioamrywiaeth forol. Am wybodaeth bellach ewch i wefan CNC. Amlinella’r ddogfen isod y prosiectau y mae CNC yn eu hystyried yn flaenoriaeth uchel, a lle y maen nhw’n dymuno archwilio cyfleoedd ar gyfer cydweithio.

  1. Blaenoriaethau Ymchwil Cydweithredol Bioamrywiaeth Forol CNC

Cyflwyno Prosiect

Mae'n bleser gennym wahodd cyflwyniadau prosiect sy’n bodloni blaenoriaethau polisi a/neu gyflenwi, yn enwedig y rheini sy’n bodloni amcanion Cynllun Gweithredu Adfer Natur neu fwlch Adroddiad Cyflwr Adnoddau Naturiol (SoNaRR).

Wrth lunio prosiect, dilynwch y siart llif cyflwyno prosiect ac arweiniad cyflwyno prosiect. Gall prosiectau fod ar unrhyw ffurf neu raddfa, ac fe allai gynnwys ymchwil maes neu ddesg, arolygon, adolygiadau llenyddiaeth, gweithgareddau gwyddor dinasyddion, gwaith ar gytundeb neu waith mewnol gan sefydliad amgylcheddol neu arall. Gall y cyflwynydd gyflwyno’r prosiect neu gall fod ar gael i’w gynnal gan eraill.

1.Siart llif cyflwyno prosiect

2.Arweiniad cyflwyno prosiect

Er mwyn cyflwyno prosiect, cwblhewch y templed cyflwyno prosiect a’i anfon trwy e-bost atom. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os hoffech chi drafod y prosiect gydag academydd cyn cyflwyno, cysylltwch.

1.Templed cyflwyno prosiect

Bydd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru yn cadarnhau derbyn y cyflwyniad prosiect ac yn eich hysbysu o gynnydd. Bydd yr holl brosiectau a gyflwynir yn cael eu blaenoriaethu a bydd ariannu (yn amodol ar yr arian sydd ar gael) yn cael ei ddyfarnu yn gystadleuol i’r prosiectau â’r flaenoriaeth uchaf yn gyntaf a lle y mae cyflwynydd wedi’i neilltuo (naill ai cyn neu ar ôl cyflwyno’r prosiect).

Nodyn blaenoriaethu gwybodaeth (yn dod yn fuan)

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt