Rhaglen Anghenion Tystiolaeth ac Ymchwil Bioamrywiaeth ac Ecosystemau (BEERN)

Nod Rhaglen Anghenion Tystiolaeth ac Ymchwil Bioamrywiaeth ac Ecosystemau (BEERN) yw adnabod a mynd i’r afael ag anghenion tystiolaeth ac ymchwil bioamrywiaeth ac ecosystemau a fydd yn cyflenwi ac yn effeithio ar flaenoriaethau polisi a chyflenwi yng Nghymru, yn enwedig y rheini a amlinellir gan Gynllun Adfer Natur Cymru.

Mae’r rhaglen yn ymgysylltu â’r gymuned ymchwil yng Nghymru a’r tu hwnt, yn cyflenwi ymdriniaethau newydd ac yn integreiddio gyda dulliau cyfredol i sicrhau darpariaeth dda o dystiolaeth a chyngor i Lywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, y sector amgylcheddol ehangach ac eraill.

Mae’r rhaglen yn ceisio:
  • Dwyn ynghyd ymarferwyr, llunwyr polisi ac academyddion o Gymru gyfan i adnabod bylchau yn ein sylfaen dystiolaeth;
  • Darparu dull a llwybr i drosi’r bylchau hyn yn brosiectau ymchwil y gellir eu cyflenwi;
  • Blaenoriaethu ac ariannu prosiectau yn ôl yr angen (ar sail blaenoriaethau polisi a chyflenwi)

Crynodeb o brosiectau ymchwil y rhoddir grantiau iddynt 2019

Mae’r rhaglen yn datblygu, yn adfywio ac yn cryfhau gwaith Prosiect Bylchau Tystiolaeth Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru. Diolchwn i bawb a gyfrannodd at y prosiect.

Grŵp Llywio

Mae grŵp llywio yn goruchwylio gweithredu’r rhaglen. Ymhlith ei aelodau y mae Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur, Plantlife, RSPB, Cyswllt Amgylchedd Cymru a’r Ymddiriedolaeth Natur.

Anghenion Tystiolaeth Bioamrywiaeth Forol Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi adnabod anghenion tystiolaeth blaenoriaeth yn ymwneud â pheth o’u gwaith bioamrywiaeth forol. Am wybodaeth bellach ewch i wefan CNC. Amlinella’r ddogfen isod y prosiectau y mae CNC yn eu hystyried yn flaenoriaeth uchel, a lle y maen nhw’n dymuno archwilio cyfleoedd ar gyfer cydweithio.

  1. Blaenoriaethau Ymchwil Cydweithredol Bioamrywiaeth Forol CNC

Ar Gael - arian ymchwil Bioamrywiaeth ac Ecosystemau

I wneud cais, ewch ati i lenwi ac e-bostio’r ffurflen gais isod erbyn 30 Mehefin am 5pm i [email protected].

  1. BEERN Ffurflen cais am arian 2020

Gweler y daflen atodedig am ragor o fanylion a sut i ymgeisio.

  1. BEERN Ffurflen cais am arian 2020 canllawiau a chwestiynau cyffredin

Bydd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru yn cadarnhau derbyn y cyflwyniad prosiect ac yn eich hysbysu o gynnydd. Bydd yr holl brosiectau a gyflwynir yn cael eu blaenoriaethu a bydd ariannu (yn amodol ar yr arian sydd ar gael) yn cael ei ddyfarnu yn gystadleuol i’r prosiectau â’r flaenoriaeth uchaf yn gyntaf a lle y mae cyflwynydd wedi’i neilltuo (naill ai cyn neu ar ôl cyflwyno’r prosiect).

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os hoffech chi drafod y prosiect gydag academydd cyn cyflwyno, cysylltwch.

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt