Rhaglen Anghenion Tystiolaeth ac Ymchwil Bioamrywiaeth ac Ecosystemau (BEERN)

Ar Gael - arian ymchwil Bioamrywiaeth ac Ecosystemau

Nod Rhaglen Anghenion Tystiolaeth ac Ymchwil Bioamrywiaeth ac Ecosystemau (BEERN) yw adnabod a mynd i’r afael ag anghenion tystiolaeth ac ymchwil bioamrywiaeth ac ecosystemau a fydd yn cyflenwi ac yn effeithio ar flaenoriaethau polisi a chyflenwi yng Nghymru, yn enwedig y rheini a amlinellir gan Gynllun Adfer Natur Cymru.

Mae’r rhaglen yn ymgysylltu â’r gymuned ymchwil yng Nghymru a’r tu hwnt, yn cyflenwi ymdriniaethau newydd ac yn integreiddio gyda dulliau cyfredol i sicrhau darpariaeth dda o dystiolaeth a chyngor i Lywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, y sector amgylcheddol ehangach ac eraill.

Mae’r rhaglen yn ceisio:
  • Dwyn ynghyd ymarferwyr, llunwyr polisi ac academyddion o Gymru gyfan i adnabod bylchau yn ein sylfaen dystiolaeth;
  • Darparu dull a llwybr i drosi’r bylchau hyn yn brosiectau ymchwil y gellir eu cyflenwi;
  • Blaenoriaethu ac ariannu prosiectau yn ôl yr angen (ar sail blaenoriaethau polisi a chyflenwi)
Darllen mwy am y rhaglen:
  1. Nodyn Briffio
  2. Strwythur Rhaglen – lle mae’n ffitio

Mae’r rhaglen yn datblygu, yn adfywio ac yn cryfhau gwaith Prosiect Bylchau Tystiolaeth Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru. Diolchwn i bawb a gyfrannodd at y prosiect.

Grŵp Llywio

Mae grŵp llywio yn goruchwylio gweithredu’r rhaglen. Ymhlith ei aelodau y mae Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur, Plantlife, RSPB, Cyswllt Amgylchedd Cymru a’r Ymddiriedolaeth Natur.

Gweithdai

Mae’r rhaglen yn cynnal cyfres o weithdai â thema a fydd yn helpu i hwyluso’r cydweithio ac adnabod bylchau ac anghenion tystiolaeth ac ymchwil. Mae’r cyntaf o’r rhain ar ‘Gadernid Ecosystem a’i gymhwysiad ymarferol i Gymru’ ar 11 Mehefin 2018.

Anghenion Tystiolaeth Bioamrywiaeth Forol Cyfoeth Naturiol Cymru

Yn ddiweddar mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi adnabod anghenion tystiolaeth blaenoriaeth yn ymwneud â pheth o’u gwaith bioamrywiaeth forol. Am wybodaeth bellach ewch i wefan CNC. Amlinella’r ddogfen isod y prosiectau y mae CNC yn eu hystyried yn flaenoriaeth uchel, a lle y maen nhw’n dymuno archwilio cyfleoedd ar gyfer cydweithio.

  1. Blaenoriaethau Ymchwil Cydweithredol Bioamrywiaeth Forol CNC

Mae Rhaglen Anghenion Tystiolaeth ac Ymchwil Bioamrywiaeth ac Ecosystemau (BEERN) yn croesawu ceisiadau ar gyfer prosiectau ymchwil bach a fydd yn cefnogi ein dealltwriaeth, ein tystiolaeth, a’n gwaith o fonitro bioamrywiaeth ac ecosystemau’r genedl.

Mae arian ar gael er mwyn helpu myfyrwyr i gynnal ymchwil ar gydnerthedd bioamrywiaeth ac ecosystemau sy’n bodloni gofynion Cynllun Adfer Natur Cymru - ein strategaeth fioamrywiaeth sy’n ceisio mynd i’r afael â’r hyn sydd wrth wraidd colli bioamrywiaeth.

Mae hyd at £1000 o arian prosiect BEERN ar gael i bob cais, tuag at gostau prosiect ymchwil penodol a gynhelir gan fyfyrwyr israddedig, meistr ac ôl-raddedig.Gall prosiectau amrywio o ran cynnwys, a gallant gynnwys ymchwil gwaith maes neu waith desg, arolygon a gweithgareddau gwyddoniaeth dinasyddion. Gall costau gynnwys cyfarpar, defnyddiau traul, costau teithio a chynhaliaeth ar gyfer gwaith maes hanfodol.

I wneud cais, ewch ati i lenwi ac e-bostio’r ffurflen gais atodedig erbyn 31 Gorffennaf am 5pm i [email protected].

Gweler y daflen atodedig am ragor o fanylion a sut i ymgeisio.
Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt