Dyma'r dudalen wybodaeth ar gyfer Grŵp Ecosystem Fferm diroedd Caeedig PBC. Mae gweithgareddau Grŵp Ecosystemau Ffermdiroedd Caeedig yn ymwneud ag Adran 7 cynefinoedd â blaenoriaethau yng Nghymru, fel a ganlyn: Ymylon caeau ŷd; Gwrychoedd; Perllannau traddodiadol

Y cynefin eang amlycaf yng Nghymru yw ffermdiroedd caeedig. Ceir darnau o gynefinoedd â blaenoriaeth ar ymylon caeau âr, mewn gwrychoedd ac mewn perllannau traddodiadol. Mae planhigion âr yn cynnwys glas yr ŷd, y gludlys amryliw a nodwydd y bugail. Mae adar fel brain coesgoch, breision melyn a llinosiaid yn elwa ar ddulliau priodol o reoli ffermdiroedd, ac mae ysgyfarnogod a llygod pengrwn yn byw mewn cynefinoedd ffermdir a gaiff eu rheoli mewn modd addas. Ymhellach, mae gwrychoedd a pherllannau a reolir mewn modd traddodiadol yn cynnal amrywiaeth eang o blanhigion, pryfed ac adar, ac mae perllannau traddodiadol yn cynnal y chwilen emrallt brin. Mae gwrychoedd yn bwysig ar gyfer cysylltu cynefinoedd gyda'i gilydd a chânt eu defnyddio fel lloches gan famaliaid bach, ymlusgiaid ac amffibiaid, a hefyd fel llwybrau gwasgaru.

Ffermdiroedd Caeedig â Blaenoriaeth yng Nghymru

Ffermdiroedd Caeedig â Blaenoriaeth yng Nghymru

Mae Grŵp Ffermdiroedd Caeedig PBC wedi nodi ardaloedd â blaenoriaeth ar gyfer ymdrechion cadwraethol penodol yng Nghymru, a chânt eu rhestru isod. Mae’r mapiau ar gael hefyd ar ffurf GIS. Defnyddiwch yr adran cysylltwch i wneud cais am y ffeiliau.

Daw aelodau’r Grŵp Ffermdiroedd Caeedig o gyrff statudol, awdurdodau lleol ac elusennau bywyd gwyllt, a chaiff ei gadeirio gan Clare Burrows, Cyfoeth Naturiol Cymru. A oes gennych gwestiwn yn ymwneud â gwaith y grŵp hwn? cysylltwch

Os hoffech chi gyflwyno bwlch tystiolaeth yn ymwneud â bioamrywiaeth neu ddull rheoli ar lefel yr ecosystem i’r grŵp hwn, cysylltwch â ni.

Os oes modd mynd i’r afael â’ch bwlch drwy weithgarwch ymchwil/prosiect ymchwil penodol, ewch i’r dudalen Prosiect Bylchau Tystiolaeth a chliciwch ar y ddolen ‘Ysgrifennu cwestiynau ar gyfer ymchwil wyddonol’

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt