Gwneud Lle i Fyd Natur

Mae ein bywyd gwyllt dan fygythiad wrth i gynefinoedd ddiflannu ac oherwydd newidiadau yn yr hinsawdd a achoswyd gan ddyn.

Mae ecosystemau iach yn rhoi buddion cynyddol i bobl a chymdeithas megis darparu amddiffynfa naturiol rhag tywydd eithafol, helpu i gynhyrchu mwy o fwyd a gwella llesiant. Mae bywyd gwyllt yn chwarae rhan hanfodol yn gwarchod ecosystemau bregus drwy beillio a rheoli cynefinoedd.

Mae sawl ffordd y gall grwpiau a mudiadau wneud lle i fyd natur a helpu i ddarparu cynefinoedd hanfodol i'n planhigion a'n bwyd gwyllt.

Cyfoeth Naturiol Cymru - Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol

Mae'r Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol (SoNaRR), yr adroddiad cyntaf o'i fath, yn gwneud cysylltiad uniongyrchol rhwng cyflwr ein hadnoddau naturiol a'r effeithiau ar iechyd pobl, ffyniant economaidd a lles cymdeithasol.

Cyflwr Planhigion y Byd

Dyma adroddiad sy'n torri tir gan amlygu statws planhigion o amgylch y byd. Fe'i rhyddhawyd ar 10 Mai 2016 i gyd-fynd â'r symposiwm blynyddol cyntaf ar Gyflwr Planhigion y Byd yn yr Ardd Fotaneg Frenhinol. Mae'r adroddiad ar Gyflwr Planhigion y Byd yn adolygu'r prif faterion sy'n effeithio ar amrywiaeth a helaethrwydd planhigion ac yn darparu data sylfaenol ar ddangosyddion pwysig a fydd yn dweud wrthym beth yw sefyllfa planhigion a sut mae'r sefyllfa honno'n newid dros amser. Nod y symposiwm yw pwyso a mesur amrywiaeth planhigion y byd, ymchwil gysylltiedig a thueddiadau.


Pobl ifanc 'Vision for Nature' adroddiad

Mae A Focus on Nature, grŵp brwdfrydig o gadwraethwyr natur ifanc, wedi lansio ei adroddiad Vision for Nature. Dyma benllanw dwy flynedd o waith yn casglu barn dros 200 o bobl, ac mae'r adroddiad yn datgelu beth mae ieuenctid heddiw am ei weld ym myd natur erbyn 2050 a'r tu hwnt, a rhai syniadau i wireddu hynny. Mae'n galw ar i'r Llywodraeth osod gweledigaeth 250 mlynedd (nid dim ond 25 mlynedd) ar gyfer byd natur, gan amlygu 7 argymhelliad allweddol ar gyfer y 7 Llywodraeth nesaf. Dywed hefyd fod ieuenctid heddiw yn awyddus i weithio gyda llywodraethau, busnesau a chyrff anllywodraethol i wireddu eu gweledigaeth.

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt